ASGP 1997, Vol. 67, 2-3

A tribute to Professor Stanisław Geroch
Tom poświęcony pamięci Profesora Stanisława Gerocha

This volume, initiated and edited by Michael A. Kaminski and Krzysztof Bąk, is dedicated to the memory of Professor Stamisław Geroch, who passed away suddenly on June 21, 1995 in the prime of his professional life.
For more than 40 years, Stanisław Geroch taught Micropaleontology at the Jagiellonian University, Chair of Paleontology, first occupied by Józef Grzybowski. For a long period of time he served as Treasurer of the Polish Geological Society and Deputy Editor in-chief of the present Journal. Through his kind and humble nature, his personal magnetism, and his deep love for his work, he inspired a whole generation of Polish Micropaleontologists. He was a leading world specialist on deep-water agglutinated foraminifera, and has made monumental contributions to the field of Carpathian biostratygraphy.
This volume presents 19 contributions written by his personal friends, collegues and former students, Most of the papers in this volume deal with foraminifera (especially agglutinated foraminifera) from the Carpathian flysh and other Tethyan deep-water deposits. However, several papers contributed by friends of Professor Geroch deal with foraminifera from areas outside the Carpathians. The diversity of topics presented in this volume reflects his own vast interest in the field of Micropaleontology.
The editors sincerely thank the authors of all contributions.
Editor-in-chief

Elżbieta Morycowa, Michael A. Kaminski & M. Adam Gasiński
Stanisław Geroch May 2, 1920 - June 21, 1995 - 123-134
Article Full Text, PDF

Krzysztof Bąk, Marta Bąk, Stanisław Geroch & Maciej Manecki
Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic foraminifera and radiolarians in Paleogene Variegated Shales in the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians - 135-154
Analiza biostratygraficzna i paleośrodowiskowa paleogeńskich pstrych łupków w jednostce skolskiej (Karpaty fliszowe), w oparciu o otwornice bentoniczne i radiolarie (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Antonina Jednorowska
Early Oligocene Foraminifera from Kap Brewster, East Greenland - 155-173
Otwornice dolnego oligocenu z Kap Brewster, wschodnia Grenlandia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Miroslav Bubík
What is Rothina silesica? A taxonomic revision of the genus Rothina (Foraminiferida) - 175-182
Co to jest Rothina silesica? Rewizja taksonomiczna rodzaju Rothina (Foraminiferida) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michael A. Charnock & Robert W. Jones
North Sea Lituolid Foraminifera with complex inner structures: taxonomy, stratigraphy and evolutionary relationships - 183-196
Otwornice aglutynujące z rodziny Lituolidae z osadów trzeciorzędowych Morza Północnego; struktura wewnętrzna skorupki, taksonomia, stratygrafia i ewolucja (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Danielle Decrouez & Elżbieta Morycowa
Microfossils from the Tithonian exotic limestone in Wozniki (External Carpathians, Poland) - 197-201
Mikroskamieniałości z bloku wapienia egzotykowego z Woźnik koło Wadowic (Karpaty Zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Przemysław Gedl
Palynological study of an olistolith from the so-called Sucha Formation, Zawoja IG-1 borehole (Flysch Carpathians, Poland): age and palaeoenvironment - 203-215
Studium palinologiczne olistolitu z tzw. formacji suskiej z otworu Zawoja IG - 1 (Karpaty fliszowe, Polska): wiek i paleośrodowisko (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Felix M. Gradstein & Michael A. Kaminski
New species of paleogene deep-water agglutinated Foraminifera from the North Sea and Norwegian Sea - 217-229
Nowe gatunki głębokowodnych otwornic aglutynujących z osadów Morza Północnego i Morza Norweskiego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michael A. Kaminski, Ann E. L. Holbourn & Stanislaw Geroch
Neaguammina n.gen., a new agglutinated foraminiferal genus from the Lower Cretaceous of DSDP Site 263 (Indian Ocean) - 231-235
Neaguammina n.gen., nowy rodzaj w obrębie otwornic aglutynujących z dolnej kredy Oceanu Indyjskiego (DSDP, "Site 263") (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Mariusz Kędzierski & Alfred Uchman
Age and palaeoenvironment of the Koscieliska Marl Formation (Lower Cretaceous) in the Tatra Mountains, Poland: preliminary results - 237-247
Wiek i paleośrodowisko formacji margli z Kościeliskiej (fm) (kreda dolna) w Tatrach polskich - wstępne wyniki badań (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Bogusław Kołodziej
Boring Foraminifera from exotics of the Štramberk-type Limestones (Tithonian-Lower Berriasian, Polish Carpathians) - 249-256
Drążące otwornice z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego (tyton - dolny berias, Karpaty) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wolfgang Kuhnt & Michael A. Kaminski
Cenomanian to Lower Eocene deep-water agglutinated Foraminifera from the Zumaya Section, Northern Spain - 257-270
Głębokowodne otwornice aglutynujące z osadów w profilu Zumaya, w północnej Hiszpanii (cenoman - eocen) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

David H. McNeil
Diagenetic regimes and the foraminiferal record in the Beaufort-Mackenzie Basin and adjacent cratonic areas - 271-286
Wpływ procesów diagenetycznych na zachowanie skorupek otwornic w osadach Basenu Beauforta-Mackenzie i przyległych basenach obszarów kratonicznych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Władysław Moryc
The Lower Cretaceous in the pre-Miocene substratum of the southern part of the Carpathian Foredeep in Poland - 287-296
Kreda dolna w podłożu miocenu południowej części przedgórza Karpat (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa
On a new Rhipidogyrin genus, Diplocoeniella (Scleractinia, Lower Cretaceous) - 297-305
Diplocoeniella, nowy rodzaj koralowca z podrzędu Rhipidogyrina (Scleractinia, kreda dolna) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Teodor A. Neagu
Lower Cretaceous agglutinated Foraminifera from the Superfamilies Verneuilinacea and Ataxophragmiacea; southern Dobrogea, Romania - 307-323
Dolnokredowe otwornice aglutynujące z nadrodziny Verneuilinacea i Ataxophragmiacea; południowa Dobrogea, Rumunia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Barbara Olszewska
Foraminiferal biostratigraphy of the Polish Outer Carpathians: a record of basin geohistory - 325-337
Biostratygrafia otwornicowa polskich Karpat Zewnętrznych: zapis historii geologicznej basenu (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Emil Platon
Coiling modes in the Family Plectorecurvoididae (Foraminiferida) - 339-343
Sposób zwinięcia komór w skorupkach otwornic z rodziny Plectorecurvoididae (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Andrzej Szydło
Biostratigraphical and paleoecological significance of small foraminiferal assemblages of the Silesian (Cieszyn) Unit, Western Carpathians, Poland - 345-354
Biostratygraficzne i paleoekologiczne znaczenie zespołów małych otwornic jednostki śląskiej (cieszyńskiej) w polskiej części Karpat Zachodnich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jarosław Tyszka
Miliammina Gerochi n.sp. - A middle Jurassic rzehakinid (Foraminiferida) from quasi-anaerobic biofacies - 355-364
Miliammina gerochi n.sp. - środkowojurajska otwornica (nadrodzina Rzehakinacea) z biofacji quasi-anaerobowej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF