ASGP (1997), vol. 67: 325-337

FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY OF THE POLISH OUTER CARPATHIANS: A RECORD OF BASIN GEOHISTORY

Barbara OLSZEWSKA

Polish Geological Institute, Carpathian Branch, Skrzatów St. 1, 31-560 Kraków, Poland

Barbara Olszewska, B., 1997. Foraminiferal biostratigraphy of the Polish Outer Carpathians: a record of basin geohistory.Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 325-337.

Abstract: A new biostratigraphical scheme based on foraminifera is established for the Polish flysch Carpathians. Within the total sedimentary sequence of the flysch Carpathians (covering the time span from the latest Jurassic to early Miocene) 23 foraminiferal zones have been designated. Latest Jurassic-early late Eocene zones (18) are based on the most characteristic agglutinated taxa; late Eocene-early Miocene zones (5) are based on plankton species. The characteristic assemblages reflect not only the environmental diversity of the Carpathian basins but also changes that took place during its initiation, development and closure. The succession of assemblages also bear traces of events of the geohistory of the NW Tethys at that time. The majority of foraminiferal species characterising the designated zones has been described and illustrated in an Atlas of a guide and characteristic fossils - Cretaceous (Malinowska, 1984) and in the Tertiary volume submitted to print.

Abstrakt: Dla utworów fliszowych polskich Karpat zewnętrznych zaproponowano schemat biostratygraficzny oparty na otwornicach. Wyróżniono 23 poziomy obejmujące całą sekwencję sedymentacyjną fliszu. 18 poziomów (najwyższa jura-niższy górny eocen) opartych jest na charakterystycznych dla Karpat gatunkach aglutynujących, 5 poziomów (wyższy górny eocen-dolny miocen) przy braku gatunków aglutynujących, opartych jest na gatunkach planktonicznych. Zespoły otwornic charakteryzujące poszczególne poziomy biostratygraficzne odzwierciedlają zróżnicowanie środowiskowe związane z powstaniem, rozwojem i zanikiem geosynkliny fliszowej Karpat. Zespoły te odzwierciedlają również globalne zmiany paleośrodowiskowe, które w interwale czasowym: górna jura-dolny miocen miały miejsce na obszarze NW Tetydy. Większość gatunków wykorzystanych dla charakterystyki poziomów biostratygraficznych jest opisanych i zilustrowanych w dwóch tomach "Atlasu skamieniałości przewodnich i charakterystycznych: Kreda" (Malinowska, 1984) i "Trzeciorzęd" (Olszewska et al., 1996).

Article: 
Volume: