ASGP (1997), vol. 67: 203-215

PALYNOLOGICAL STUDY OF AN OLISTOLITH FROM THE SO-CALLED SUCHA FORMATION, ZAWOJA IG-1 BOREHOLE (FLYSCH CARPATHIANS, POLAND): AGE AND PALAEOENVIRONMENT

Przemysław GEDL

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Senacka 1, 31-002 Kraków, Poland
Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, The Netherlands

Gedl, P., 1997. Palynological study of an olistolith from the so-called Sucha Formation, Zawoja IG-1 borehole (Flysch Carpathians, Poland): age and palaeoenvironment. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 203-215.

Abstract: Palynological research of an olistolith from the so-called Sucha Formation from the Zawoja IG-1 borehole indicates that it represents a continuous section of Lower Cretaceous (Barremian-Albian) deposits rather than a complex of several olistoliths of different age. The black shale complex of this olistolith is comparable with the Veřovice shales and lower part of the Lgota beds. Based on the quantative analysis of the dinocyst assemblages Barremian-Albian sea level fluctuations in the Carpathian flysch basin are reconstructed.

Abstrakt: Badania palinologiczne utworów olistolitu z tzw. formacji suskiej w wierceniu Zawoja IG-1 wykazały, że reprezentuje on ciągły profil dolnokredowych osadów, a nie zespołów mniejszych olistolitów różnego wieku. Wiek olistolitu okrelono w oparciu o dinocysty na barrem - najwyższy alb. Najprawdopodobniej odpowiada on łupkom wierzowskim i dolnej częci warstw lgockich. Analiza zespołów dinocyst pozwoliła na odtworzenie wahań poziomu morza jakie zachodziły w barremie-albie w basenie Karpat fliszowych.

Article: 
Volume: