ASGP (1997), vol. 67: 287-296

THE LOWER CRETACEOUS IN THE PRE-MIOCENE SUBSTRATUM OF THE SOUTHERN PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP IN POLAND

Władysław MORYC

Polish Oil & Gas Company, Geological Office GEONAFTA, Lubicz 25, 31-503 Kraków, Poland

Moryc, W., 1997. The Lower Cretaceous in the pre-Miocene substratum of the southern part of the Carpathian Foredeep in Poland. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 287-296.

Abstract: Lower Cretaceous epicontinental deposits have been documented in several exploration wells drilled in the Sedziszów Malopolski-Debica-Pilzno region. These are marine deposits of Valanginian age, developed in a clayey-carbonate facies. They are only found in the areas of the thickest and most stratigraphically complete Upper Jurassic deposits, ranging in age from Oxfordian to Kimmeridgian. The Lower Cretaceous deposits occur beneath sediments of Late Cretaceous (Cenomanian and Turonian) age, forming small isolated caps on top of the Upper Jurassic surface. The whole region was originally completely covered by Lower Cretaceous deposits, as the Early Cretaceous sea invaded the whole area. An abundant alpine fauna recovered from the Lower Cretaceous indicates that the sea had open connections with the Tethys as well as with the epicontinental sea of the Polish Lowlands. The Sedziszów-Pilzno region was situated on the western slope of that basin.

Abstrakt: Epikontynentalne utwory dolnokredowe stwierdzono w rejonie Sędziszowa Małopolskiego-Dębicy-Pilzna, w kilku otworach wiertniczych. Są to morskie utwory walanżynu, wykształcone w facji ilasto węglanowej. Występują one wyłącznie w strefie o największej miąższości utworów górnojurajskich, w kontakcie z najmłodszymi utworami kimerydu. Osady dolnokredowe leżą pod utworami górnokredowymi (cenoman-turon), tworząc na powierzchni górnojurajskiej niewielkie wystąpienia w formie ograniczonych płatów. Pierwotnie obszar ten przykryty był całkowicie utworami dolnokredowymi, gdyż w dolnej kredzie był w całości zalany morzem. Liczna fauna alpejska stwierdzona w tych osadach świadczy, że przez obszar ten dochodziło do połączenia oceanu Tetydy z epikontynentalnym morzem Niżu Polskiego. Obszar Sędziszowa-Pilzna znajdował się na zachodnim skłonie tego basenu.

Article: 
Volume: