ASGP 1936, Vol. 12

Profesorowi inż. Karolowi Bohdanowiczowi ku uczczeniu 50-lecia pracy naukowej poświęca Polskie Towarzystwo Geologiczne
Société Géologique do Pologne dédie ce volume au profesor Ing. Karol Bohdanowicz pour célébrer le Cinquantenaire de son activité scientifique
Article Full Text, PDF

Polskie Towarzystwo Geologiczne
Przedmowa - IX-X
Avant-Propos - XI-XII
Article Full Text, PDF

Stefan Czarnocki
Karol Bohdanowicz - XIII-XLVII
Charles Bohdanowicz (Résumé)
Article Full Text, PDF

Prace naukowe prof. K. Bohdanowicza - XLVIII-LVII
Les travaux scientifiques du prof. K. Bohdanowicz
Article Full Text, PDF

Z. Mitera
Problemy zastosowania sejsmicznych metod refleksyjnych w Polskich Karpatach Wschodnich w świetle dotychczasowych wyników - 1-21
Problems of application of seismic reflection methods in the Polish Eastern Carpathian Mountains in the light of prezent investigations (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
Kilka uwag o budowie płn. brzegu Polsk. Zagł. Węgl. na wschód od Tarnowskich Gór - 22-35
Einige Bemerkungen uber den Bau des Nordrandes des Polonischem Steinkohlenbeckens westlich von Tarnowskie Góry (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Eugeniusz Panow
Permokarbońska fauna martwicy karniowickiej - 36-41
Permo-Carboniferous Animals fossils from the travertine of Karniowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Bogdan Świderski
Uwagi o geologii wschodniokarpackiego przedgórza - 42-65
Sur la géologie de l’avant-pays de Karpates Orientales Polonaises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Friedberg
Przyczynki do znajomości miocenu Polski. Część III - 66-116
Beiträge zur Kenntnis des Miocäns von Polen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Miocen z okolic Książa Wielkiego - 117-134
Das Miocän der Umgebung von Książ Wielki (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Materiały do znajomości osuwisk w niektórych okolicach Karpat i Podkarpacia - 135-192
Matériaux pour l’étude des éboulements dans quelques régions des Karpates et des Subkarpates (Résumé)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 192

Tadeusz Bocheński
Uber Sporophyllstande (Bliiten) einiger Lepidophyten aus dem produktiven Karbon Polens - 193-240
O owocowniach (szyszkach) niektórych lepidofitów znalezionych w karbonie produktywnym Pol. Zagłębia Węgl. (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jan Kuhl
Tuf porfirowy z Filipowie (okolice Krzeszowic) jako tras - 241- 254
Porphyrtuff von Filipowice (Umgegend von Krzeszowice) als Trass (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Miocen Brzozowej i Gromnika i jego fauna otwornicowa - 255-275
La Miocéne de Brzozowa et de Gromnik et sa faune de Foraminiferes (Résumé)
Article Full Text, PDF

Adam Piwowar & Edward Ciuk
Przyczynek do znajomości rud manganowych w północnej części Zagłębia Dąbrowskiego - 276-293
Beitrag zur Kanntnis der Manganerze des nordlichen Teiles des Becken von Dąbrowa Górnicza (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Stanisław Zbigniew Stopa
O zmianie flory karbońskiej wśród pokładów węgla w Jaworznie i o jej znaczeniu stratygraficznym - 294-334
Die Anderung der Karbonflora und ihre stratigraphische Bedeutung in den Kohlenflözen von Jaworzno im Polischen Steinkohlenbecken (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 334

Ludwik Horwitz
Geologia Centralnej Depresji Karpackiej na Pn od Lutowisk - 335- 352
Geologie de la Depression Centrale au N de la localite Lutowiska, Karpates Polonaise (Résumé)
Article Full Text, PDF

Konrad Konior
Z badań nad czwartorzędem przedgórza karpackiego między Tarnowem a Dębicą - 353-381
Die Forschungen uber die Quartarbildungen des karpatischen Vorlands zwischen Tarnów und Dębica (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 381

Konstanty Tołwiński
Problemat rezerw gazu ziemnego w Polsce - 382-430
La probleme des réserves de gaz naturel en Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF

Arnold Sarjusz-Makowski
Osiadanie w Polskim Zagłębiu Węglowym podczas karbonu produktywnego - 431-461
Die Senkungen während des produktiven Karbon im Polonischen Steinkohlenbecken (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

W. Budryk & D. Korol
Możliwość wzbogacania czywczyńskiej rudy manganowej - 462-477
Possibilités d’enrichissement du minerai de manganese de Czywczyn (Résumé)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Guzik
O stratygrafii triasu płaszczowiny reglowej górnej (choczańskiej) (Wiadomość tymczasowa) – 478-485
Über die stratigraphie der Trias in der oberen subtatrischen decke in der Hohen Tatra Und im Chocz-Gebirge (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Karol Bohdanowicz
Niektóre zagadnienia geologii ropnych złóż - 486-568
Some problems of petroleum geology (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł & Marian Książkiewicz
Porfiryty z Karpat Zachodnich - 569- 611
Die Porphyritgesteine aus den Westkarpaten (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Jan Czarnocki
Baryt w Górach Świętokrzyskich - 612-630
Schwerspatvorkommen im Święty-Krzyż-Gebirge (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Julian Obtułowicz
Stosunki geologiczne oraz możliwości uzyskania nowych złóż ropnych w rejonie Węglówki - 631-643
Geology of the Węglówka area and possibilities of new oil reserves (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Jakub Zieliński
Stosunki tektoniczne w piaskowcu borysławskim w Borysławiu i zachodn. części Tustanowic - 644-657
Structural conditions in the Borysław Sandstone at Borysław and in western part of Tustanowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Ludwik Kowalski
Geohydrologisches liber die artezischen Wasser des Industriegebiets von Mija- czów, Myszków und Mrzygłód an der oberen Warta - 658-672
Z geohydrologii wód artezyjskich okręgu przemysłowego Mijaczowa, Myszkowa i Mrzygłodu nad górną Wartą (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ludwik Kowalski
Nieco o hydrogeologii Brynicy - 673-684
Beitrag zur Geohydrologie der Brynica (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Adam Drath & Stanisław Jaskólski
Badania petrograficzne węgla pokładu Otto, kopalnia Radzionków, Górny Śląsk - 685-770
Petrographical investigations of the Otto coal bed, Radzionków mine, Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Nowak
Horizontale Verteilung der Oelvarietaten der Polnisch-Karpatischen Oelprovinz - 771-801
Rozmieszczenie poziome odmian ropy w prowincji naftowej Karpat Polskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stefan Kreutz
Czy badania nad luminescencją kalcytów mogą mieć znaczenie dla badań geologicznych? - 802-804
Können die Luminiszenz-Untersuchungen an Kalziten geologische Badeutung haben (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Stefan Kreutz
Ś.p. Prof. Dr. Zygmunt Rozen - 805-811
Article Full Text, PDF

Walery Goetel
Ś.p. Inż. Jan Naturski - 812-814
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1935/36 - 815-819
Article Full Text, PDF