ASGP 1991, Vol. 61, 3-4

Wojciech Jaroszewski
Rozważania geologiczno-strukturalne nad genezą deformacji glacitektonicznych - 153-206
Considerations on the origin of glaciotectonic stuctures (Summary)
Article Full Text, PDF

Alfred Uchman
Trace fossils from stress environments in Cretaceous-Paleogene flysch of the Polish Outer Carpathians - 207-220
Skamieniałości śladowe środowisk stresowych we fliszu południowej części płaszczowiny magurskiej, Polskie Karpaty Zewnętrzne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Michael A. Kamiński & Wolfgang Kuhnt
Depth-related shape variation in Ammobaculites agglutinans (d’Orbigny) - 221-230
Zmienność kształtu zależna od głebokości w Ammobaculites agglutinans (d’Orbigny) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Leszek Lindner, Barbara Marciniak & Maria Ziembińska-Tworzydło
Osady interglacjalne w Falęcicach oraz ich znaczenie dla stratygrafii plejstocenu w dorzeczu dolnej Pilicy (Polska Środkowa) - 231-256
Interglacjal sediments at Falęcice and their significance for stratigraphy of the Pleistocene in the Lower Pilica drainage basin (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Michał Kowalewski
Tafonomia - dyscyplina w Polsce ignorowana - 257-264
Taphonomy a branch of paleontology ignored in Poland (Summary)
Article Full Text, PDF