ASGP 1990, Vol. 60, 1-4

Krzysztof Birkenmajer, Heinz Kozur & Rudolf Mock
Exotic Triassic pelagic limestone pebbles from the Pieniny Klippen Belt of Poland: a further evidence for early Mesozoic rifting in West Carpathians - 3-44
Egzotyki pelagicznych wapieni triasowych z górnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski: świadectwo wczesnomezozoicznego otwarcia basenu ocanicznego w Karpatach Zachodnich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Geoffrey Clayton & Elżbieta Turnau
Correlation of the Tournaisian miospore zonations of Poland and the British Isles - 45-58
Korelacja zon miosporowych turneju Polski i Wysp Brytyjskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marzena Stempień
Ordovician and Silurian acritarchs of the Niestachów Sandstone Formation (Góry Świętokrzyskie Mountains) - 59-74
Ordowickie i sylurskie akritarchy z formacji piaskowców z Niestachowa (Góry Świętokrzyskie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Mastalerz
Lacustrine successions in fault bounded basins: 1. Upper Anthracosia Shale (Lower Permian) of the North Sudetic Basin, SW Poland - 75-106
Osady jeziorne w basenach sedymentacyjnych ogranizonych uskokami: 1. Górne łupki antrakozjowe (dolny perm) niecki północnosudeckiej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Alfred Uchman
Skamieniałości śladowe z eocenu strefy sądeckiej w Żeleźnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza (płaszczowina magurska, Karpaty zewnętrzne) - 107-124
Trace fossils in the Eocene of the Nowy Sącz facies zone in Żelźnikowa Wielka near Nowy Sącz (Magura nappe, outer Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Bromowicz & Janusz Magiera
Geneza żył klastycznych w skałach karbonu rejonu Rybnika - 125-148
Origin of clastic dykes in the Upper Carboniferous coal-bearing seris near Rybnik (Upper Silesia, south Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska & Jan Rolewicz
Porównanie zespołów otwornicowych pokładowego i bryłowego złoża soli w Wieliczce - 149-168
Comparisons between assemblages of foraminifers from Stratified Salt Member and Salt Breccia Member from Wieliczka (Summary)
Article Full Text, PDF

Wanda Laskowska-Wysoczańska & Janina Oszast
Pozycja stratygraficzna plejstoceńskich osadów organogenicznych Nowego Sioła (Płaskowyż Tarnogrodzki, Kotlina Sandomierska) - 169-193
Stratigraphic position of Pleistocene organic-rich seediments in Nowe Sioło (Tarnogród Upland, Sandomierz Basin) (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1989 - 195-202
Proceedings ot the Polish Gelogical Society in 1989
Article Full Text, PDF