ASGP 1989, Vol. 59, 3-4

Mariusz Hoffmann & Michał Krobicki
Oyster buildup within the disaerobic-facies mudstones (Middle Jurassic, Central Poland) – example of benthic island colonization - 299-330
Budowla ostrygowa wśród mułowców facji dysaerobowej (środkowa jura, Bełchatów, Polska centralna) – przykład kolonizacji wyspy bentonicznej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Adam Bodzioch
Biostratinomy and sedimentary environment of the echinoderm-sponge biostromes in the Karchowice Beds, Middle Triassic of Upper Silesia - 331-350
Biostratynomia i środowisko sedymentacji biostrom szkarłupniowo-gąbkowych z warstw karchowickich (środkowy trias Górnego Śląska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Leszczyński
Characteristics and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous–Palaeogene), South Poland - 351-390
Fluksoturbidyty z fliszu polskich Karpat: ich cechy charakterystyczne, geneza oraz pozycja w aktualnych schematach klasyfikacji osadów (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Elzbieta Turnau & Lidia Jakubowska
Early Devonian miospores and age of the Zwoleń Formation (Old Red Sandstone Facies) from Ciepielów IG-1 borehole - 391-416
Wczesnodewońskie spory i wiek formacji zwoleńskiej (facja oldredu) z otworu Ciepielów IG-1 (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jacek Motyka & Marek Szuwarzyński
Growth of speleothems below the karst-water table: considera­tions on the genesis of sulphide stalactites from the Upper Silesia Zn-Pb ore deposits - 417-433
O powstawaniu nacieków w strefie saturacji: rozważania nad genezą stalaktytów sfalerytowych i markasytowych w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Grzegorz Haczewski
Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krośnieńskiej - rozróżnianie, korelacja i geneza - 435-523
Coccolith limestone horizons in the Menilite-Krosno series (Oligocene, Carpathians): identification, correlation and origin (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Znosko
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Edward Rühle (1905-1988) - 527-534
Chronicle of the Polish Geological Society - Edward Rühle (1905-1988) (Summary)
Article Full Text, PDF

Leszek Lindner
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) - 533-543
Chronicle of the Polish Geological Society - Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Niśkiewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Włodzimierz Koszarski (1905-1987) - 545-547
Chronicle of the Polish Geological Society - Włodzimierz Koszarski (1905-1987)
Article Full Text, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Georges Dubourdieu (1924-1985) - 549-551
Chronicle of the Polish Geological Society - Georges Dubourdieu (1924-1985)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1988 - 553-565
Proceedings of the Polish Geological Society in 1988
Article Full Text, PDF