ASGP 1969 for 1968, Vol. 38, 4

J. M. Anketell & Stanisław Dżułyński
Patterns of density controlled convolutions involving statistically homogenous and heterogenous layers - 401-409
O wzorach przestrzennych zaburzeń konwolutnych w osadach o warstwach statystycznie jednorodnych i niejednorodnych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

J. M. Anketell & Stanisław Dżułyński
Transverse deformational patterns in unstable sediments - 411-416
O odkształceniach poprzecznych do kierunku upłynnień w osadach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Bolesław Jelonek & Frank Simpson
Zastosowanie programów dla maszyny liczącej UMC-1 w studium szeregów czasowych uławicenia i uwarstwienia skał osadowych - 417-434

Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer, Andrzej Grocholski, Jerzy Milewicz & Alan E. M. Nairn
Palaeomagnetic Studies of Polish Rocks. II. The Upper Carboniferous and Lower Permian of the Sudetes - 435-474
Studia paleomagnetyczne skał polskich. II Górny karbon I dolny perm Sudetów (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Alan E. M. Nairn
Palaeomagnetic Studies of Polish Rocks. III. Neogene Igneous Rocks of the Pieniny Mountains, Carpathians - 475-489
Studia paleomagnetyczne skał polskich. III. Neogeńskie skały ogniowe Pienin (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dyjor, Adam Bogda & Tadeusz Chodak
Wstępne badania składu mineralnego iłów poznańskich - 491-510
Preliminary studies on the mineral composition of the Poznań Clays (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Don, Sebastian Biernat, Marian Dumicz & Bogusław Bereś
Harpolit granitowy tołbonurskiej strefy dyslokacyjnej (Mongolia Zachodnia) - 511-529
The granite harpolite of the Tolbonoor fault zone (Western Mongolia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Profil utworów czwartorzędowych w Wylezinie (na północ od Dęblina) - 531-543
The profile of Quaternary sediments at Wylezin, North of Dęblin (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Radomski
Poziomy nannoplanktonu wapiennego w paleogenie Polskich Karpat Zachodnich - 545-605
Calcareous nannoplankton zones in Palaeogene of the Western Polish Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Guide Geologique de la Suisse - 607-614
Przewodnik geologiczny po Szwajcarii
Article Full Text, PDF

Stanisław Kwiatkowski
Sedymentacja gipsów miocenskich Polski Po3udniowej (stresz. referatu) - 615-616
Article Full Text, PDF

Józef Kruczek
Zbigniew Zygmunt Obuchowicz (1914-1965) - 619-622
Zbigniew Zygmunt Obuchowicz (1914-1965) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wojciech Grocholski & Irena Wojciechowska
Wycieczka Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego na obszar gnejsów sowiogórskich i pó3nocnej czeoci metamorfiku k3odzkiego w dniach 28-30 maja 1967 r. - 623-627
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z dzia3alnooci PTG w roku 1967 - 629-640
Article Full Text, PDF

Zestawienie finansowe za rok 1967 - 641
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zgorzelcu, 1967 - 643
Article Full Text, PDF

XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zgorzelcu, 1967 r. - 644
Article Full Text, PDF

Nagroda Naukowa im. Ludiwka Zejsznera za rok 1966 - 645-646
Laureatka – Teresa Śmigielska
Article Full Text, PDF