ASGP 1959, Vol. 29, 1

Antoni Kleczkowski
Wapień muszlowy północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska Kamiennej - 3-71
The Muschelkalk on the Northern border of the Holy Cross Mts. West of Skarżysko Kamienna (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer
Znaczenie Skałki Haligowieckiej dla geologii Pienińskiego Pasa Skałkowego - 73-88
Significance of the Haligovce Klippe for the geology of the Pieniny Klippen-Belt (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski
O genezie i przemianach posedymentacyjnych złoża gipsowo-anhydrytowego w Nowym Lądzie (Dolny Śląsk) - 89-104
On the genesis and postsedimentary changes of the gypsum anhydrite deposit of Nowy Ląd (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Karol Prochazka & Antoni Wala
Sól dolomityczna w złożu Wieliczki - 105-117
Sel dolomitique dans le gisement de Wieliczka (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Łoziński
Minerały ciężkie dolnej i środkowej kredy w Pienińskim Pasie Skałkowym - 119-125
Les minéraux lourds des gres du Crétacé inférieur et moyen dans les Klippes des Pieniny (Résumé)
Article Full Text, PDF