ASGP (2000), vol. 70: 181-192

Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (SCLERACTINIA) AND ITS BARREMIAN-APTIAN AGE BASED ON DINOCYSTS (POLISH OUTER CARPATHIANS)

Bogusław KOŁODZIEJ & Elżbieta GEDL

Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland; e-mail: bogdan at ing.uj.edu.pl; gedl at ing.uj.edu.pl

Kołodziej, B. & Gedl, E., 2000. Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. and its Barremian-Aptian age based on dinocysts (Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 181-192.

Abstract: A colonial scleractinian coral Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (suborder Stylinina, Incertae familiae) from Rudzica near Bielsko-Biała (Outer Carpathians) is described. The new genus differs from other plocoidal and cerioidal stylininas mainly in irregularity in development of septa and the presence of wall developed in advance of septa. Exact locality and geological position of the coral specimen is unknown. Palynological analysis of calcareous sandstone forming a thin coat around the coral specimen allowed age determination. 65 species (including 21 in open nomenclature) of dinoflagellate cysts were recognized. Co-occurrence of Cepadinium ventriosum and Phoberocysta neocomica indicate the latest Barremian-Early Aptian age of this deposit. The coral was synchronically or penesynchronically redeposited from shallow water environment to flysch basin. Age and lithology of the sediment coating the specimen suggest the Grodziszcze Sandstones as coral-bearing deposits.

Abstrakt: W pracy opisano kolonijnego koralowca sześciopromiennego (Scleractinia) Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (podrząd Stylinina, Incertae familiae) pochodzącego z Rudzicy koło Bielska-Białej (Karpaty zewnętrzne). Spośród innych plokoidalnych i cerioidalnych stylininów nowy rodzaj wyróżnia się przede wszystkim nieregularnym rozwojem septów oraz obecnością ściany wyprzedzającej w rozwoju septa. Dokładna lokalizacja oraz pozycja geologiczna okazu nie jest znana. Określenie wieku umożliwiła analiza palinologiczna wapnistego piaskowca tworzącego cienką powłokę wokół kolonii. Stwierdzono zespół 65 gatunków dinocyst (w tym 21 w nomenklaturze otwartej). Współwystępowanie gatunków Cepadinium ventriosum i Phoberocysta neocomica wskazuje na najpóźniejszy barrem-wczesny apt. Kolonia koralowca została synchronicznie lub penesynchronicznie redeponowana ze środowiska płytkowodnego do basenu fliszowego. Wiek i litologia piaskowca oblekającego kolonię koralowca sugerują, że osad ten reprezentuje piaskowce grodziskie.

Article: 
Volume: