ASGP (1998), vol. 68: 247–265

LITHOLOGY OF GLACIAL SEDIMENTS OF SANIAN-2 (ELSTERIAN-2) STAGE AT TENCZYNEK BASIN, KRAKÓW REGION, SOUTHERN POLAND

Jacek RUTKOWSKI (1), Witold ZUCHIEWICZ (2), Andrzej BLUSZCZ (3) & Edeltrauda HELIOS-RYBICKA (1, 4)

1) Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, e-mail: rutkowski at geolog.geol.agh.edu.pl
2) Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 30-063 Kraków, ul. Oleandry 2a, e-mail: witold at ing.uj.edu.pl
3) Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, e-mail: bluszcz at zeus.polsl.gliwice.pl
4) e-mail: helios at geol.agh.edu.pl

Rutkowski J., Zuchiewicz W., Bluszcz A. & Helios-Rybicka E., 1998. Lithology of glacial sediments of Sanian-2 (Elsterian-2) stage in Tenczynek Basin, Kraków region, Southern Poland. Ann. Soc. Geol. Polon., 247–265.

Abstract: The paper deals with the lithology of Quaternary sediments that fill the Tenczynek Basin, Kraków Upland. The basin was eroded within Carboniferous strata before or during the Elsterian. The basin fill can be subdivided into three complexes, the middle one of which records a nearly complete glacial cycle, represented by glacier advance and standstill during the Elsterian-2 (Sanian-2) glacial stage. Sediments of the lower complex were deposited before or during that stage. Following this deposition, a terminoglacial lake was formed and became gradually filled with glaciolacustrine clays and silts that bear a few intercalations of diamictons, some of them shed by slumps. These sediments compose the middle, strongly disturbed complex which, in turn, is unconformably overlain by periglacial sands of the upper complex, deposited during a time-span comprised between the Sanian and Weichselian. The petrographic composition of gravels and cobbles, determined for a wide spectrum of grain-size classes, is highly variable due to differentiated exaration and the changeable supply of extraglacial material.

Abstrakt: Artykuł omawia litologię osadów czwartorzędowych wypełniających Kotlinę Tenczynka na zachód od Krakowa. Kotlina została wyerodowana w skałach karbonu przed lub w trakcie zlodowacenia Sanu-2. Piaski i żwiry dolnego kompleksu osadowego powstały przed zlodowaceniem i w wyniku zatamowania odpływu przez lądolód. Następnie doszło do utworzenia jeziora terminoglacjalnego i sedymentacji osadów glacilimnicznych, z wkładkami diamiktytów o bardzo zmiennym uziarnieniu. Osady te, budujące kompleks środkowy, są silnie zaburzone i przykryte niezgodnie przez peryglacjalne piaski pokrywowe kompleksu górnego, osadzone po zlodowaceniu Sanu. Skład petrograficzny żwirów i głazików w osadach glacjalnych, analizowany dla różnych przedziałów frakcyjnych, jest bardzo zmienny z uwagi na zróżnicowanie lokalnej egzaracji i zmiany w dostawie materiału ekstraglacjalnego.

Article: 
Volume: