ASGP (1998), vol. 68: 219-224

INSECT BORINGS IN OLIGOCENE WOOD, KLIWA SANDSTONE, OUTER CARPATHIANS, POLAND

Jacek RAJCHEL (1) & Alfred UCHMAN (2)

1) Department of General and Mathematical Geology, University of Mining and Metalurgy, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
2) Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland; e-mail: fred at ing.uj.edu.pl

Rajchel, J. & Uchman, A., 1998. Insect borings in Oligocene wood, Kliwa Sandstone, Outer Carpathians, Poland. Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 219-224.

Abstract: Two types of insect borings in silicified wood (Taxodiaceae or Cupressaceae) from Lower Oligocene turbiditic sands (Menilite Beds) in the Polish Outer Carpathians are reported. The first type is quite similar to those of larvae of the extant beetle genus Anobium and can be ascribed to the ichnogenus ?Anobichnium Linck, 1949. The second type resembles that of larvae of the living wasp genus Sirex . The studied trace fossils were produced by insects that fed on dead wood on land. The bored wood was moved into the shallow sea, buried in sand and then transported to the deep-sea environment by mass transport. Silification of the specimens probably started in marine conditions.

Abstrakt: Opisano dwa typy drążeń owadów w skrzemionkowanym drewnie (Taxodiaceae lub Cupressaceae) z dolnooligoceńskich piaskowców kliwskich (warstwy menilitowe) jednostki skolskiej zewnętrznych Karpat fliszowych. Pierwszy typ podobny jest do drążeń larw współczesnego chrząszcza Anobium i może być zaliczony do ichnorodzaju ?Anobichnium Linck, 1949. Drążenie drugiego typu podobne jest do drążeń larwy współczesnej błonkówki z rodzaju Sirex. Larwy owadów tworzyły drążenia w warunkach lądowych, prawdopodobnie w obumarłym drzewie. Nawiercone drewno zostało przetransportowane i pogrzebane w piaszczystych osadach płytkomorskich, a następnie przeniesione w głąb morza w spływie piaszczystym. Sylifikacja tych drewien rozpoczęła się prawdopodobnie w środowisku morskim.

Article: 
Volume: