ASGP 1998, Vol. 68, 2-3

Alfred Uchman
Taxonomy and ethology of flysch trace fossils: revision of the Marian Ksiazkiewicz collection and studies of complementary material - 105-218
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Rajchel & Alfred Uchman
Insect borings in Oligocene wood, Kliwa Sandstone, Outer Carpathians, Poland - 219-224
Drążenia owadów w oligoceńskim drewnie z piaskowców kliwskich (Polskie Karpaty zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Rajchel & Jolanta Myszkowska
Exotic clasts of organodetritic algal limestones from lithosomes of the Babica Clay, Skole Unit (Outer Flysch Carpathians, Poland) - 225-235
Egzotyki organodetrytycznych wapieni litotamniowych z litosomów iłów babickich jednostki skolskiej (Karpaty fliszowe, Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1997 -237-243
Procedings of the Polish Geological Society in 1997
Article Full Text, PDF