ASGP 1997, Vol. 67, 1

Rafał Kudrewicz & Danuta Olszewska-Nejbert
Upper Cretaceous "Echinoidlagerstätten" in the Kraków area - 1-12
Nagromadzenia pancerzy jeżowców w górnej kredzie okolic Krakowa (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Grabowski
Paleomagnetic results from the cover (High-Tatric) unit and nummulitic Eocene in the Tatra Mts (Central West Carpathians, Poland) and their tectonic implications - 13-23
Rezultaty badań paleomagnetycznych z serii wierchowych i eocenu numulitowego Tatr (Centralne Karpaty zachodnie, Polska) i ich tektoniczne implikacje (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Kazimierz Żytko
Electrical conductivity anomaly of the northern Carpathians and the deep structure of the orogen - 25-43
Anomalia przewodności elektrycznej Karpat Północnych a wgłębna budowa orogenu (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Matyszkiewicz
Stromatactis cavities and stromatactis-like cavities in the Upper Jurassic carbonate buildups at Mlynka and Zabierzów (Oxfordian, Southern Poland) - 45-55
Kawerny stromatactis i stromatactis sensu lato w górnojurajskich budowlach węglanowych w Młynce i Zabierzowie (oksford, południowa Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jan Dzierżek
Geology of sub-Quaternary basement and stratigraphy of Quaternary sediments in the Middle Notec River valley - 57-81
Budowa podłoża podczwartorzędowego i stratygrafia osadów czwartorzędowych rejonu doliny środkowej Noteci, Zachodnia Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Włodzimierz Margielewski
Dated landslides of the Jaworzyna Krynicka Range (Polish Carpathians) and their relation to climatic phases of the Holocene - 83-92
Datowane osuwiska Pasma Jaworzyny Krynickiej (Karpaty Zewnętrzne) i ich związek z fazami klimatycznymi holocenu (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Mariusz Orion Jędrysek, Stanisław Hałas, Eitaro Wada, Suporn Boonprakup, Shingo Ueda Pisoot Vijarnsorn & Yasuo Takai
Early-diagenetic methane from various tropical freshwater sediments: molecular and carbon isotope variations in one dial cycle - 93-101
Wczesnodiagenetyczny metan z różnych osadów słodkowodnych klimatu tropikalnego: zastosowanie chromatografii gazowej i analizy stosunków izotopowych w obserwacjach cyklu dobowego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Ryszard Dadlez
Book Review - Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe, R. D. Dallmeyer, W. Franke & K. Weber (Eds.) - 103-104
Article Full Text, PDF

Bolesław Nowaczyk
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stefan Kozarski (1930-1996) - 105-107
Chronicle of the Polish Geological Society - Stefan Kozarski (1930-1996)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Kowalczewski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Halina Żakowa (1927-1996) - 108-110
Chronicle of the Polish Geological Society - Halina Żakowa (1927-1996)
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Leokadia Pajchlowa (1919-1996) - 111
Chronicle of the Polish Geological Society - Maria Leokadia Pajchlowa (1919-1996)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1995 - 112-117
Article Full Text, PDF