ASGP 1993, Vol. 63, 4

Jacek Matyszkiewicz & Tadeusz Słomka
Organodetrital conglomerates with ooids in the Cieszyn Limestone (Tithonian - Berriasian) of the Polish Flysch Carpathians and their palaeogeographic significance - 211-248
Zlepieńce organodetrytyczne z ooidami w wapieniach cieszyńskich (tyton - berias) polskich Karpat fliszowych i ich znacznie paleogeograficzne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Violetta I. Avchimovitch & Elżbieta Turnau
The Lower Carboniferous Prolycospora Claytonii Zone of Western Pomerania and its equivalents in Belorussia and Northwestern Europe - 249-264
Zona Prolycospora Claytonii dolnego karbonu Pomorza Zachodniego i jej odpowiedniki w Białorusi i Europie północno-zachodniej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Achramowicz
Rekonstrukcja paleonaprężeń związanych z intruzją hercyńskich granitoidów masywu Strzelina na podstawie analizy struktur dylatacyjnego odkształcenia odśrodkowego - 265-332
Paleostress in the country rocks to the Strzelin grainitoids from the analysis of dilational centrifugal structures, SW Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Robert Niedźwiedzki
Nowe dane o budowie geologicznej Góry Św. Anny (Śląsk Opolski) - 333-348
A kaldera from the Góra Św. Anny. Upper Silesia: New data on the geologic structure (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wiesław Bilan (1940-1992) - 355-358
Chronicle of the Polish Geological Society - Wiesław Bilan (1940-1992) (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Jurkiewicz & Zbigniew Kowalczewski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jerzy Woiński (1929-1992) - 359-360
Chronicle of the Polish Geological Society - Jerzy Woiński (1929-1992)
Article Full Text, PDF

Jan Janiec & Halina Żakowa
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Włodzimierz Sedlak (1911-1993) - 361-363
Chronicle of the Polish Geological Society - Włodzimierz Sedlak (1911-1993)
Article Full Text, PDF

Antoni S. Kleczkowski & Zbigniew Wilk
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Roman Krajewski (1906-1993) - 365-367
Chronicle of the Polish Geological Society - Roman Krajewski (1906-1993)
Article Full Text, PDF

Sprawozadnie z działalności PTG za rok 1992 - 368-378
Proceedings of the Geological Society of Poland in 1992
Article Full Text, PDF