ASGP 1985 (for 1983), Vol. 53, 1-4

Marian Banaś, Ksenia Mochnacka & Stefan Śliwiński
Stanisław Jaskólski i jego dzieło 1896–1981 - 3-12
Stanisław Jaskólski and his work 1896–1981 (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marian Banaś, Henryk Kucha, Wojciech Mayer, Adam Piestrzyński & Witold Salamon
Okruszcowanie ołowiem i cynkiem w złożach rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej - 13-42
Lead and zinc mineralization in copper ore deposits of the Fore-Sudetic Monocline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jacek Bednarek, Ewa Górecka & Tomasz Zapaśnik
Uwarunkowanie tektoniczne rozwoju mineralizacji kruszcowej w utworach juraskich monokliny śląsko-krakowskiej - 43-62
Tectonically controlled development of ore minerazation in Jurassic sequences of the Silesian-Cracovian monocline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Tadeusz Gałkiewicz & Stefan Śliwiński
Charakterystyka geologiczna śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych - 63-90
Geological characteristics of the Silesian-Cracovian lead-zinc ore deposits (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Czesław Harańczyk
Paragenezy mineralne w złożach krakowidów i ich pokrywy - 91-126
Mineral paragenesis of Cracovides and its cover (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Maria Hubicka-Ptasińska, Ksenia Mochnacka & Maria Sass-Gustkiewicz
Sukcesja mineralna w złożu rud cynku i ołowiu w kopalni Pomorzany oraz wstępna charakterystyka geochemiczna wybranych generacji siarczków - 127-142
Mineral succession of Zn-Pb ores in the Pomorzany deposit and preliminary geochemical characteristics of the selected sulphide generations (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Henryk Kucha & Adam Głuszek
Zmienność okruszcowanie Cu, Zn, Pb i Ag w złożu kopalni Lubin - 143-168
Variation of Cu, Zn, Pb, Ag mineralization in the deposit of the Lubin Mine (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Henryk Kucha & Jolanta Pocheć
Organogeniczny wapień ankerytowy z glaukonitem i metalami rodzimymi Au, Pt, Pd i Pb z rejonu Lubina - 169-176
Organogenic ankeritic limestone with glauconite and native Au, Pt, Pd and Pb alloys in the region of Lubin (Western Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marek Nieć
Model zmienności zawartości metali w gnieździe rudy Zn-Pb w kopalni Bolesław koło Olkusza - 177-186
A variability model of metal content in the Zn-Pb ore nest in the Bolesław Miner near Olkusz (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Roman Osika
Formacje miedzionośne w Polsce - 187-206
Copper-beraing formations in Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Piekarski
Analiza metalogeniczno-prognostyczna utworów paleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 207-234
Metallogenic and prognostic analysis of the Palaeozioc sequence of the NE margin of the Upper Silesian Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Barbara Radwanek-Bąk
Charakterystyka petrograficzna utlenionych rud cynku i ołowiu ze złóż obszaru Bolesławia i Olkusza - 235-254
Petrographic characteristics of oxidized zinc ores in the Bolesław and Olkusz deposits (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marek Szuwarzyński
Charakterystyka jednego z ciał rudnych ze złoża cynku i ołowiu ko­palni Trzebionka - 255-266
Characteristics of an ore body in the lead-zinc deposits of the trzebionka Mine, Southern Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Jadwiga Ślósarz
Stadia i strefowość mineralizacji kruszcowej w paleozoiku okolic Myszkowa - 267-288
Stages and zonality of ore mineralization in Palaeozoic rocks of the environs of Myszków (Summary)
Article Full Text, PDF

Eugenia Zimnoch
Mineralizacja kruszcowa złoża Czarnów (Sudety) - 289-306
Ore mineralization of the Czarnów deposit (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzsytwa Geologicznego w roku 1982 - 307-323
Proceedings of the Geological society of Poland on 1982
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF | Part 3, PDF | Part 4, PDF | Erratum, PDF