ASGP 1980, Vol. 50, 3-4

Witold Zuchiewicz
The tectonic interpretation of longitudinal profiles of the Carpathians rivers - 311-328
Tektoniczna interpretacja profilów podłuznych rzek karpackich (Streszcenie)
Article Full Text, PDF

Paweł Aleksandrowski
Step-like tectonic lineation in the Magura flysch (Western Outer Carpathians) - 329-339
Schodkowa lineacja tektoniczna we fliszu magurskim (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch & Wiesław Nowak
Stratygrafia fliszu w odwiercie Łodygowice IG-1 w Karpatach - 341-390
Stratigraphy of the Flysch in the borehole Łodygowice IG-1 (Westerhn Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz
Wczesnoholoceńskie zespoły mięczaków z Podgrodzia nad Wisłoką - 391-408
Early Holocene molluscan assemblages from podgrodzie on the Wisłoka river, Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Santonian siliceous sponges from Korzkiew near Kraków (Poland) - 409-431
Santońskie gąbki krzemionkowe z Korzkwi koło Krakowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Tomasz Zieliński
Fluwioglacjalne struktury sedymentacyjne w Bełchatowie - 433-446
Fluvioglacial depositional structures in Bełchatów, Central Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Wilk & Jacek Motyka
Zasobność wodna szczelinowo-krasowych utworów wschodniej części monokliny śląsko-krakowskiej - 447-484
Ground-water storativity of karst-fissured Triassic rocks in the eastern section of the Cracow-Silesian monocline (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Ignacy J. T. Krause (1887-1978) - 487-589
Chronicle of the Polish Geological Society - Ignacy J. T. Krause (1887-1978) (Summary)
Article Full Text, PDF

Redakcja
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jan Choczewski (1912-1979) - 491-492
Chronicle of the Polish Geological Society - Jan Choczewski (1912-1979) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1979 - 493-511
Compte-rendu des travoux de la Société Géologique de Pologne en 1979
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF

Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 513-515
Aleksandra Kostecka (nagroda L. Zejsznera 1978)
Marek Narkiewicz (nagroda H. Świdzińskiego 1978)
Article Full Text, PDF