ASGP 1973, Vol. 43, 1

Teresa Śmigielska
Fish otolithes from the Lower Tortonian deposits at Niskowa near Nowy Sącz - 3-40
Otolity ryb z dolnotortońskich osadów w Niskowej koło Nowego Sącza (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Zofia Fibich
Górnojurajskie Triaxonia z okolic Częstochowy - 41-58
Upper-Jurassic Triaxonia of the Częstochowa Region (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, & Czesław Harańczyk
Caves filled with clastic dolomite and galena mineralization in disaggregated dolomites - 59-72
Jaskinie wypełnione osadem dolomitycznym i mineralizacja galenowa w rozsypliwym dolomicie kruszconośnym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Heflik & Ireneusz Lipiarski
Tonsztajn ze złoża węgla kamiennego "Słupiec" w Zagłębiu Sudeckim - 73-82
Tonstein in the Słupiec coal deposits, Sudetes Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk & Andrzej J. Krawczyk
Wstęp do badań ilościowych nad zmiennością ichtiofauny paleogenu Karpat - 83-117
Introduction to quantitive studie on variation of Paleogene ichtiofauna of the Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kotowski & Konrad Dyba
Analiza graficzna zależności mezoskopowych struktur linijnych i powierzchniowych - 119-130
Graphical analysis of interdependence of linear and planar mesoscopic structures (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Kilka porównań między fliszem Kaukazu i Karpat - 131-149
On some analogies between the Caucasian and Carpathian Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF