ASGP 1972, Vol. 42, 1

Theodor Neagu
Cenomanian benthonic foraminifera in the southern part of the Eastern Carpathians (Romania) - 3-46
Otwornice bentoniczne cenomanu południowej części Wschodnich Karpat (Rumunia) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kłapciński
Stylolity w skałach węglanowych cyklotemu Werra w okolicach Lubina (monoklina przedsudecka) - 47-53
Stylolites in carbonate rocks of the Werra Cyclothem in the area of Lublin (Fore-Sudetic Monocline) (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Niedzielski
Hydrochemizm strefy hipergenicznej na Wyżynie Miechowskiej - 55-65
Hydrochemical charactristic of the hypergenic zone of the Miechów Upland (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Z. Różycki
Problemy czwartorzędu Gór Świętokrzyskich - 67-79
Problems of Quaternary deposits of the Holy Cross Mts (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Janina Łyczewska
Niektóre problemy czwartorzędu regionu Świętokrzyskiego - 81-92
Problems of Quaternary investigations in the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Danuta Kosmowska-Suffczyńska
Z badań nad zasięgiem zlodowacenia środkowopolskiego w Górach Świętokrzyskich (Pasmo Jeleniowskie-Dolina Kamiennej) - 93-104
The extend of the Middle Poland Glaciation in Holy Cross Mts. (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Piotr Filonowicz
Plejstocen na obszarze południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich - 105-116
Pleistocene deposits in the SW part of the Holy Cross Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

Leszek Lindner
Plejstocen północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich - 117-124
Pleistocene of the North-western margin of the Holy Cross Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Walczowski
Zagadnienia czwartorzędowe w południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego - 125-133
Stratigraphy of Quaternary deposits of the SE part of the Holy Cross Mts region (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Lamparski
Wpływ rzeźby podłoża na dynamikę ruchu lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich - 135-142
Influence on the morphology of fundament on the Dynamics of movement of the ice-sheet during the Middle Polish Glaciation in the north-eastern part of the Holy Cross Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Grzybowski
Uwagi o plejstocenie w dolinie Pilicy na południe od Sulejowa - 143-149
Remarks on the Pleistocene in the Pilica Valley south of Sulejów (Summary)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Mycielska-Dowgialło
Próba rekonstrukcji warunków paleohydrodynamicznych Wisły na odcinku Tarnobrzeg-Sandomierz - 151-156
Paleohydrodynamic condition of Wisła River between Tarnobrzeg and Sandomierz (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Szczepanek
Stanowiska flor czwartorzędowych z obszaru świętokrzyskiego - 157-162
Localities of Quaternary floras in the Holy Cross Mts (Summary)
Article Full Text, PDF