ASGP 1971, Vol. 41, 2

Henryk Świdziński
Fałd Brzanka-Liwocz (Polskie Karpaty Środkowe) - 259-280
The Brzanka-Liwocz fold (Polish Central Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Zofia Alexandrowicz
Carboniferous Holothuroidea sclerites in the Upper Silesia Coal Basin (Southern Poland) - 281-291
Karbońskie skleryty Holothuroidea w Zagłębiu Górnośląskim (południowa Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Znalezisko Zaraiskites Semenov, 1898 z tintinnidami w wapieniach górnej jury Neskovci (Bułgaria, Stara Planina) - 293-302
Finding of Zaraiskites Semenov1898 in company of tintinnids in Upper Jurassic limestones at Neškovci (Bulgaria, Stara Planina) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Zmiany patologiczne u Crassicollaria Remané, 1962 (Tintinnida) - 303-311
Pathologic changes in Crassicollaria Remané, 1962 (Tintinnida) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Niektóre zespoły otwornic z iłów rudonośnych okolicy Częstochowy - 313-320
Some assemblages of foraminifera in ore-bearing clays near Częstochowa (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz
Stratygrafia i mikrofauna górnego cenomanu niecki północno-sudeckiej - 321-335
Stratigraphy and microfauna of the Upper Cenomanian in the North Sudetic Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska & Stanisław Dyjor
Mikrofauna utworów trzeciorzędowych serii poznańskiej Dolnego Śląska - 337-358
Tertiary microfauna of the Poznań clays in Lower Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Anna Stachurska, Stanisław Dyjor, Maria Kordysz & Anna Sadowska
Charakterystyka paleobotaniczna młodotrzeciorzędowych osadów w Gozdnicy na Dolnym Śląsku - 359-386
Paleobotanic characteristic of the late Tertiary sediments at Gozdnica (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Pleurotomaria (Entemnotrochus) gigas (Bors.) w miocenie Polski - 387-388
Pleurotomaria gigas (Bors) dans le Miocène polonais(Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Makrofaunistyczna stratygrafia miocenu w okolicach Tarnobrzega - 389-395
La stratigraphie du Miocène dans les forages à Piaseczno, près de Tarnobrzeg (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Niedzielski
Tektoniczne pochodzenie wschodniej części Kotliny Nowotarskiej - 397-408
Tectonic origin of the Eastern Part of the Valley of Nowy Targ (Summary)
Article Full Text, PDF

Adam Dąbrowski
Badania magnetyczne w Polsce dla potrzeb regionalnego rozpoznania geologicznego - 409-416
Geological results of region al magnetic investigations in Poland (Summary)
Article Full Text, PDF