ASGP 1967, Vol. 37, 4

Jerzy Kłapciński
Przyczynek do stratygrafii i paleogeografii czerwonego spągowca Monokliny Przedsudeckiej - 467-488
A contribution to the stratigraphy and palaeogeography of the Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Cegła & Stanisław Dżułyński
Experiments on feather fracture in sediments - 489-497
Doświadczenia nad przełamem pierzastym w osadach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński, Czesław Peszat & Jacek Rutkowski
Petrographic variability of Carpathian sandstones and the problem of sandstone classification - 499-508
Zmiennośc petrograficzna piaskowców kambryjskich i zagadnienia ich klasyfikacji (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Frank Simpson
Some morphological variants of Palaeodictyon Heer - 509-514
O niektórych różnicach w morfologii Palaeodictyon Heer
Article Full Text, PDF

Michał Szulczewski
Struktury stromatolitowe w transgresywnych utworach środkowej jury w Woli Morawieckiej (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) - 515-528
Stromatolitic structures in Middle Jurassic transgressive deposits at Wola Morawiecka (southern margins of the Holy Cross Mountains, Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

S. A. Moroz & Wilhelm Krach
O paleocenowych otłożenijach sewernoj Ukrainy i nizmiennosti Polszi - 529-538
Osady paleocenu północnej Ukrainy i Niżu Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Anna Jerzmańska
Kraby z rodzaju Portunus Weber z serii menilitowej Karpat - 539-545
Crabs of the genus Portunus Weber from the Menilite Series of the Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Jubileusz wydawniczy Instytutu Geologicznego - 547-563
Publishing Jubilee of the Geological Institute (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzystzof Grzybowski
Wstępna charakterystyka sedymentologiczna osadów kemowych (stresz. referatu) - 565-566
Article Full Text, PDF

Stanisław Krajewski
Stanis3aw Zuber (1893-1947) - 569-574
Stanis3aw Zuber (1893-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Janina Łyczewska
Dr Irena Jurkiewiczowa (1912- 1966) - 575-578
Dr Irena Jurkiewiczowa (1912- 1966) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Krajewski
Zbigniew Sujkowski (1898-1954) - 579-592
Zbigniew Sujkowski (1898-1954) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Hubert Gruszczyk
Wspomnienie poomiertne o dr inż. Jerzym Badaku (1932-1966) - 593-598
Jerzy Badak (1932-1966) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Wspomnienie o Antonim Żyle - 599
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1966 - 601-609
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Sekcji Tektonicznej PTG za okres od dnia 11.VI. 1965 do 29.V.19167 r. - 610-611
Article Full Text, PDF

Zestawienie finansowe za rok 1966 - 612
Article Full Text, PDF

Walny Zjad Delegatów PTG w Zawoi, 1966 r. - 613
Article Full Text, PDF

XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zawoi, 1966 r. - 614
Article Full Text, PDF

Nagoda Naukowa im. Ludwika Zejsznera za ok 1965 - 615-616
Laureat – Jacek Rutkowski
Article Full Text, PDF