ASGP 1965, Vol. 35, 2

Swojemu Nauczycielowi i Wychowawcy Profesorowi Dr Edwardowi Passendorferowi w czterdziestopięciolecie Jego pracy naukowej wdzięczni uczniowie
A leur Maître et professeur Monsieur Efward Passendorfer a l’occasion du 45-eme anniversaire de Son oeuvre scientifique ses éleves reconnaissants
Article Full Text, PDF

Maria Turnau-Morawska
Prof. dr Edward Passendorfer i jego szkoła w latach 1952-1964 - 109-141
Le professeur Edward Passendrofer et son école dans les années 1952–1964 (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Kotański
Analogie litologiczne triasu tatrzańskiego z triasem alpejskim - 143-162
Analogies lithologiques entre le Trias de tatra et celui des alpes orientales (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wojciech Jaroszewski
Rowy grzbietowe w Tatrach - 163-171
Sillons de cretes dans le Tatras Occidentales (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Lefeld
Szczeliny i obrywy grawitacyjne na grzbiecie między Dolinkami Spis-Michałowej a Rozpadliną w Masywie Szerokiej Jaworzyńskiej (Tatry Wschodnie) - 173-178
Fissures and gravitational slides on the range between the spis-Michałowa and Rozpadlina Valleys in Szeroka Jaworzyńska Massif (Eastern Tatra Mts.) (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Radwański
Procesy wciskowe w osadach klastycznych i oolitowych - 179- 210
Pitting process in clastic and oolitic sediments (Summary)
Article Full Text, PDF

Piotr Roniewicz
Przyczynek do znajomości szczelin z wysychania - 211-220
Contribution on mud cracks formation (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Głazek
Współczesne onkolity w potokach północnego Wietnamu i Tatr Polskich - 221-242
Recent oncolites in streams of North Vietnam and of the Polsih Tatra Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Michał Szulczewski
Spostrzeżenia nad genezą tatrzańskich wapieni bulastych - 243-261
Observation sur la genese des calcaires noduleux des Tatras (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Kutek
Problemy polskiego rauraku i astartu - 263-272
Le probleme du Rauracien et de l’Astartien de Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wiesław Barczyk
Ramienionogi z rodzaju Epithyris z kimerydu okolic Iłży - 273-290
Brachiopodes du genre Eptihyris du Kimméridgien des environs d’Iłża (Résumé)
Article Full Text, PDF

Andrzej Wierzbowski
Problem granicy oksford-kimeryd w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej - 291-300
Sur la limite entre l’Oxfordien et le Kimméridgien dans la partie septentrionale du Jura de Cracovie et de Częstochowa (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Rudowski
Geologia klifu kępy Swarzewskiej - 301-318
Geology of the Kępa Swarzewska cliff (Summary)
Article Full Text, PDF