ASGP 1964, Vol. 34, 1-2

Polskie Towarzystwo Geologiczne poświęca zeszyt 1–2 tomu XXXIV (za rok 1964) dwudziestoleciu Polski Ludowej

Henryk Świdziński
Polskie Towarzystwo Geologiczne w XX-leciu Polski Ludowej - 5-27
The geological Society of Poland in the twentieth anniversary of People’s republic of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Jaskólski
Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyświetlenia ich genezy - 29-63
On the origin og pyrite schists at Wiesciszowice (Lower silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kłapciński
Stratygrafia cechsztynu okolicy Lubina, Sieroszowic i Wschowy (Monoklina Przedsudecka) - 65-93
Stratigraphy of the Zechstein in the areas of Lubin, sieroszowice and Wschowa (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Fajklewicz
Budowa geologiczna Antyklinorium Pomorskiego w rejonie Świdwina-Trzebiatowa w świetle interpretacji anomalii siły ciężkości - 95-114
Geological structure of the Pomorze anticlinorium in the area of Świdwin and Trzebiatów as revealed by gravity anomalies (Summary)
Article Full Text, PDF

Jadwiga Łyczewska
Deformacje utworów neogenu i plejstocenu Polski środkowej i zachodniej - 115-149
Déformations des couches du Néogene et du Pléistocene de la Pologne canetrale et occidentalee (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stefan Śliwiński
Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach dewońskich i triasowych obszaru siewierskiego - 151-190
Mineralisation of Devonian and Triassic rocks in the area of Siewierz (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Kleczkowski
Budowa geologiczna i wody gruntowe wysokiego tarasu Wisły na wschód od Krakowa - 191-224

Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Alan E. M. Nairn
Palaeomagnetic studies of Polish rocks. I. The Permian igneous rocks of the Kraków District and some results from the Holy Cross Mountains - 225-244
Studia paleomagnetyczne skał polskkich. I. Permskie skały ogniowe obszaru krakowskiego i pewne wyniki z Gór Świętokrzyskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Alec J. Smith
Flysch facies - 245-266
Flisz jako facja (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Różkowski & Stefan Cebulak
Charakterystyka geologiczna i petrograficzno-facjalna helwetu synkliny Memaliaj-Luftynia (Albania) - 267-305

Article Full Text, PDF