ASGP 1963, Vol. 33, 2

Maria Łańcucka-Środoniowa
Stan badań paleobotanicznych nad miocenem Polski południowej - 129-158
Palaeobotanical investigations on the Miocene of southern Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Anna Jerzmańska & Stanisław Jucha
Stanowisko ryb w łupkach jasielskich z Lubna koło Dynowa - 159-180
L’affleurement de la faune de poissons dans les schiostes de Jasło a Łubno pres Dynów (Résumé)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Warstwy krośnieńskie dolne z Roztok Dolnych (Polskie Karpaty wschodnie) - 181-187
Couches de Krosno inférieures de Roztoki Dolne (Karpates Polonaises Orientales) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Siódmy poziom dużych otwornic we fliszu Karpat Polskich - 189-218
Septieme niveau de grande Foraminiferes dans le Flysch des Karpates Polonaises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz & Stanuisław Geroch
Zespół małych otwornic w eocenie tatrzańskim - 219-228
Association de petits Foraminiferes dans l’Eocene de la Tatra (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Występowanie Pithonella ovalis (Kaufmann) w zachodnich Karpatach fliszowych - 229-239
Pithonella ovalis (Kaufmann) dans les Karpates de Flysch occidentales (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stabnisław Geroch & Wiesław Nowak
Profil dolnej kredy śląskiej w Lipniku koło Bielska - 241-264
The Lower Cretaceous in Lipnik near Bielsko, Western Caropathians (Summary)
Article Full Text, PDF