ASGP 1932, Vol. 8, 1

Bohdan Świderski
Ślady zlodowacenia górnej doliny Prutu (Południowo-wschodnie Karpaty polskie) - 1-17
Sur l’ancien glacier du Prut (Karpates orientales polonaises) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef Gołąb
Przyczynki do znajomości geologji okolic Niechobrza - 18-41
Contributions a la connaissance de la géologie de environs de Niechobrz (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Smoleński
Essai d’interpretation geologique de la repartition des anomalies gravimetriques dans le Nord-Ouest de la Pologne - 42-48
Próba geologicznej interpretacji rozmieszczenia anomalij grawimetrycznych w pn.-zach. Polsce
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Budowa geologiczna brzeżnych Beskidów Wadowickich i ich stosunek do przedmurza - 49-96
Der Bau der randlichen Wadowicer Beskiden Und ihr Verhältnis zum Vorlande (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Marja Dębińska-Różkowska
Korale mioceńskie Polski - 97-171
Polnische Miozänkorallen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Jan Nowak
Uwagi o niektórych metodach badawczych stosunku Podola do Karpat - 172-238
Über gewisse Untersuchungsmethoden des Verhältnisses zwischen Podolien Und den Karpathen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Bohdan Świderski
O młodych ruchach tektonicznych, erozji i denudacji Karpat - 239-265
Sur l’evolution tectonique et morphologique des Karpates polonaises Au tertiaire et Au quaternaire (Résumé)
Article Full Text, PDF

Włodzimierz Wawryk
Wyniki mikroskopowo-chemicznej analizy fosforytów kambryjskich z okolic Sandomierza - 266-272
Ergebnisse der mikroskopiach-chemischen Analyse der kambrischen Phosphorite aus der Umgebung v. Sandomierz (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Marjan Kamieński
Elementy składowe tufów wulkanicznych w Berestowcu - 273-315
Les elements composant des tufs volcaniques de Berestowiec (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stefan Kreutz & M. Jurek
Cendres volcaniques tombées en Avril 1932 a Buenos Aires - 316-330
Pył wulkaniczny opadły w kwietniu 1932 w Buenos Aires
Article Full Text, PDF

Ludwik Sawicki
O stratygrafii lessu w Polsce - 331-332
Sur la stratigraphie du loess en Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1930/31 - 333-337
Article Full Text, PDF

Mieczysław Klimaszewski
Sprawozdanie z wycieczek Zjazdu P.T.G. w Nowogródku w dniach 24-28 maja 1931 roku - 338-341
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie kasowe skarbnika Polskiego Towarzystwa Geologicznego za rok administracyjny 1930/31 - 342
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1931/32 - 343-347
Article Full Text, PDF

Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie - 346-347
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie kasowe skarbnika Polskiego Towarzystwa Geologicznego za rok administracyjny 1931/32 - 348
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism perjodycznych bibljoteki Pol. Tow. Geol. otrzymywanych drogą wymiany - 349-352
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1932 r. - 353-355
Article Full Text, PDF