ASGP 2005, Vol. 75, 1

Andrzej Pszczółkowski, Dora García Delgado & Santa Gil González
Calpionellid and nannoconid stratigraphy and microfacies at the Tithonian–Berriasian boundary in the Sierra del Infierno (western Cuba) - 1-16
Stratygrafia kalpionellidowa i nannokonusowa oraz mikorfacje wapieni występujących w pobliżu granicy tyton–berias w Sierra del Infierno (Zachodnia Kuba) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marek Wendorff
Outline of lithostratigraphy, sedimentation and tectonics of the Tsodilo Hills Group, a Neoproterozoic–Lower Palaeozoic siliciclastic succession in NW Botswana - 17-25
Litostratygrafia, sedymentacja i tektonika grupy Tsolido Hills, neoproterozoiczno-dolnopaleozoicznej sukcesji silikoklastycznej w NW Botswanie (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko, Ewa Malata, Krzysztof Bąk, Mariusz Kędzierski & Marta Oszczypko-Clowes
Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Albian–Lower/Middle Eocene flysch deposits in the Bystrica and Rača subunits of the Magura Nappe (Beskid Wyspowy and Gorce Ranges; Poland) - 27-69
Lito- i biostratygrafia utworów fliszowych górnego albu–dolnego/środkowego eocenu w jednostce bystrzyckiej i raczańskiej płaszczowiny magurskiej w Beskidzie Wyspowym i Gorcach (Zachodnie Karpaty fliszowe) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Krzysztof Bąk
Forainiferal biostratigraphy of the Egerian flysch sediments in the Silesian Nappe, Outer Carpathians, Polish part of the Bieszczady Mountains - 71-93
Biostratygrafia otwornicowa utworów egeru płaszczowiny śląskiej Karpoat zewnętrznych w polskiej części Bieszczadów (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Antoni K. Tokarski & Anna Świerczewska
Neofractures versus inherited fractures in structural analysis: A case study from Quaternary fluvial gravels (Outer Carpathians, Poland) - 95-104
Neospękania a spękania odziedziczone w analizie strukturalnej: przykład z czwartorzędowych żwirów rzecznych (Polskie Karpaty zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF