ASGP 1997, Vol. 67, 4

Stanisław Leszczyński
Origin of the Sub-Menilite Globigerina Marl (Eocene-Oligocene transition) in the Polish Outer Carpathians - 367-427
Geneza utworów sekwencji podmenilitowych margli globigerinowych (przełomu eocenu i oligocenu) Karpat Polskich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Anna Morawska
The Lubliniec Fracture Zone: boundary of the Upper Silesia and Malopolska Massifs, southern Poland - 429-437
Strefa rozłamu Lublińca: granica masywów górnośląskiego i małopolskiego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Helena Hercman, Pavel Bella, Jerzy Głazek, Michał Gradziński, Stein-Erik Lauritzen & Reidar Løvlie
Uranium-series dating of speleothems from Demanova Ice Cave: A step to age estimation of the Demanova Cave System (the Nizke Tatry Mts., Slovakia) - 439-450
Datowanie nacieków z Demenovkiej Lodowej Jaskini etapem w określeniu wieku Demenovskiego systemu jaskiniowego (Niżne Tatry, Słowacja) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Mariusz O. Jędrysek
Ebbulitive flux of early-diagenetic methane from recent freshwater sediments in lake Nowa Cerekiew (SW Poland) - 451-461
Strumień ebulicji wczesnodiagenetycznego metanu ze współczesnych osadów słodkowodnych jeziora Nowa Cerekiew (SW Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jadwiga Slósarz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kazimierz Piekarski (1925-1995) - 463-464
Chronicle of the Polish Geological Society - Kazimierz Piekarski (1925-1995)
Article Full Text, PDF

Wieslaw Heflik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Włodzimierz Parachoniak (1920-1997) - 465-466
Chronicle of the Polish Geological Society - Włodzimierz Parachoniak (1920-1997)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Kowalczewski & Tymoteusz Wróblewski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Zbigniew Rubinowski (1929-1997) - 467-469
Chronicle of the Polish Geological Society - Zbigniew Rubinowski (1929-1997)
Article Full Text, PDF

Jadwiga Ichas-Ziaja
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Reymanówna (1920-1997) - 470-471
Chronicle of the Polish Geological Society - Maria Reymanówna (1920-1997)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1996 - 472-477
Procedings of the Polish Geological Society in 1996
Article Full Text, PDF