ASGP 1993, Vol. 63, 1-3

Galina K. Melnikova, Ewa Roniewicz & Hannes Loeser
New microsolenid genus Eocomoseris (Scleractinia, Early Lias – Cenomanian) - 3-12
Nowy mikrosolenidowy rodzaj Eocomoseris (Scleractinia, lias wczesny – cenoman) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Alain Preat & Grzegorz Racki
Small-scale cyclic sedimentation in the Early Givetian of the Góry Świętokrzyskie Mountains: comparison with the Ardene sequence - 13-31
Małoskalowa cykliczna sedymentacja we wczesnym żywecie Gór Świętokrzyskich: porównanie z sekwencją Ardenów (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Alicja Kasprzyk
Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian foredeep, Southern Poland - 33-84
Litofacje i sedymentacja osadów siarczanowych badenu (środkowy miocen) w północnej części Zapadliska Przedkarpackiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Mariusz J. Rospondek, Anna Fijałkowska & Anna Lewandowska
The origin of organic matter in the Lower Silesia copper-bearing shales - 85-99
Pochodzenie substancji organicznej w łupkach miedzionośnych Dolnego Śląska (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Paweł M. Leśniak & Dorota Nowak
Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry - 101-118
Oddziaływanie woda-skała w niektórych wodach mineralnych Sudetów: znaczenie dla geotermometrii chemicznej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wanda Laskowska-Wysoczańska
Wpływ zjawisk neotektonicznych i glacjalnych na ewolucję morfostrukturalną brzeżnej strefy Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego - 119-151
Neotectonic and glacial control of morphostructural evolution of the boundary zone between the Carpathians and the Carpathian Foredeep (Summary)
Article Full Text, PDF

Dimitr Małachowski, Adolf Szponar & Elena Spiridonowa
Stanowisko osadów środkowowałdajskich w Karelii i jego znaczenie paleogeograficzne - 153-166
Finding of Middle Valday sediments in Karelia and its palaeogeographic significance (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Bac-Moszaszwili
Struktura zachodniego zakończenia masywu tatrzańskiego - 167-193
Structure of the western termination of the Tatra massif (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Rubinowski & Zbigniew Kowalczewski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Czesław Żak (1921-1992) - 197-198
Chronicle of the Polish Geological Society - Czesław Żak (1921-1992)
Article Full Text, PDF

Andrzj Żelaźniewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jerzy Mroczkowski (1936-1993) - 199-201
Chronicle of the Polish Geological Society - Jerzy Mroczkowski (1936-1993)
Article Full Text, PDF

Streszczenia referatów wygłoszonych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Geologicznego
203-205

Article Full Text, PDF