ASGP 1989, Vol. 59, 1-2

Joan Rosell & Józef Wieczorek
Main features of megaturbidites in the Eocene of southern Pyrenees - 3-16
Główne cechy megaturbiditów z eocenu południowych Pirenejów (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Pszczółkowski
Late Paleozoic fossils from pebbles in the San Cayetano Formation, Sierra del Rosario, Cuba - 27-40
Fosiles del Paleozoico Tardio de los guijarross colectados de le Formacion San Cayetano en la Sierra del Rosario, Cuba (Resumen)
Późnopaleozoiczne skamieniałości z otoczaków w formacji San Cayetano, Sierra del Rosario, Kuba (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ryszard Myczyński
Ammonite biostratigraphy of the Tithonian of western Cuba - 43-125
Bioestratigrafia del Tithoniano de Cuba Occidental en al base de los ammonites (Resumen)
Biostratygrafia amonitowa tytonu zachodniej Kuby (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Nestor Oszczypko
Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians - 145-181
Jednostki litostratygraficzne kredy i paleogenu podjednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej, Karpaty (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Hanna Górka & Stanisław Geroch
Radiolarians from a Lower Cretaceous section at Lipnik near Bielsko-Biała (Carpathians, Poland) - 183-195
Radiolarie z odsłonięcia utworów dolnokredowych w Lipniku koło Bielska-Białej (Karpaty, Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jacek Matyszkiewicz
Sedimentation and diagenesis of the Upper Oxfordian cyanobacterial-sponge limestones in Piekary near Kraków - 201-232
Sedymentacja i diageneza sinicowo-gąbkowyh wapieni górnego oksfordu w Piekarach koło Krakowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Tomasz Zieliński
Lithofacies and palaeoenvironmental characteristics of the Suwałki outwash (Pleistocene, Northeast Poland) - 249-270
Litofacjalna i paleośrodowiskowa charakterystyka osadów sandru suwalskiego (plejstocen, północno-wschodnia Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jerzy Grodzicki & Rafał M. Kardaś
Tektonika masywu Czerwonych Wierchów w świetle obserwacji z jaskiń - 275-293
Tectonics of the Czerwone Wierchy Massif (Tatra Mts.) in the light of the observations in caves (Summary)
Article Full Text, PDF