ASGP 1984, Vol. 54, 1-2

Andrzej Sadurski, Walter Blommaert, Ronny Vandelannoote & Luck Van’t Dack
The presence of tin and tungsten in thermal waters connected with granites of some selected regions in Europe - 3-14
Obecność cyny i wolframu w wodach termalnych masywów granitoidowych w wybranych rejonach Europy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Wilk, Jacek Motyka & Irena Józefko
Investigations of some hydraulic properties of karst solution openings and fractures - 15-43
Badanie niektórych cech hydraulicznych pustek krasowych i szczelin (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krystyna Zawidzka
Stratygrafia i mikrofaje wapienia muszlowego w północnej części plakosynkliny miechowskiej - 45-64
Stratigraphy and microfacies of the Muschelkalk in the northern part of Miechów placosyncline (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Roniewicz
Aragonitic Jurassic corals from erratic boulders of the South Baltic coast - 65-77
Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzezenia Bałtyku (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Józef Krokowski
Mezoskopowe studia struktu­ralne w osadach permsko-mezozoicznych połud­niowo-wschodniej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej - 79-121
Mesoscopic structural studies of the Permo-Mesozoic deposits in the South-Eastren part of the Silesian-Cracow Upland (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Krokowski
On the alleged horizontal displacements within Mesozoic deposits of the Cracow Upland (South Poland) - 123-131
W sprawie domniemanych połogich przemieszczeń w osadach mezozoicznych Wyzyny Krakowskiej
Article Full Text, PDF

Witold Zuchiewicz
The Late Neogene-Quaternary tectonic mobility of the Polish West Carpathians. A case study of the Dunajec drainage basin - 133-189
Późnoneogeńsko-czwartorzędowa mobilność tektoniczna polskich Karpat Zachodnich na przykładzie dorzecza Dunajca (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Leszek Bober & Nestor Oszczypko
O metodzie analizy podłużnych profili rzek w badaniach neotektoniki na przykładzie rzek Podhala (Polskie Karpaty Wewnętrzne) - 191-208
Techniques of the analysis of longitudinal river profiles used in neotectonic investigations (Podhale Region, Polish Central Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Buraczyński
Wpływ tektoniki na rozwój dolin strefy krawędziowej Roztocza - 209-225
The influence of neotectonics on development of valleys of the escarpment zone of the Roztocze (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Zwoliński
Zastosowanie stopnia wysortowania dla zróżnicowania osadów o zbliżonych wartościach miar dyspersji - 227-239
Application of the sorting degree index to differentiation of deposits recealing similar dispersion parameters (Summary)
Article Full Text, PDF

Teresa Dymowska, Wiesław Dymowski, Jan Mityk & Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Cechy strukturalne osadów wydmowych pustyń Azji południowo-zachodniej - 241-260
Textural properties of dune deposits of the South-Western Asian deserts (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Bogacz, Andrzej F. Adamczyk, Tadeusz Cz. Leśniak & Jacek Motyka
Własności hydrogeologiczne porfirów lakkolitu zalaskiego koło Krzeszowic - 261-278
Hydrogeological properties of the Zalas porphyry laccolith near Krzeszowice (Summary)
Article Full Text, PDF