ASGP 1928, Vol. 5

Stanisław Pawłowski
Czy istnieją L3 i L4 w Polsce? - 1-20
Entsprechen die Eiszeiten Poles der dritten und vierten alpine Vergletscherung? (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Władysław Szafer
Entwurf einer Stratigraphie des polnischen Diluviums auf floristischer Grundlage - 21-34
Zarys stratygrafii polskiego dyluwium
Article Full Text, PDF

Stanisław Zuber
Powierzchniowe ruchy tektoniczne, geneza wulkanów błotnych oraz geologiczne warunki powstania złóż naftowych - 34-139
Sur les mouvements teqtoniques superficiels, la genese des Volcano de boue et sur les conditions géologiques de la formation des gisements pétroliferes (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Jarosz
Fauna wapienia węglowego w okręgu krakowskim. Brachiopoda. Część III. (Pentameridae, Rhynchonellidae, Terebratulidae) - 140-189
Fauna des Kohlenkalks in der Umgebung von Krakau. Brachiopoden. III Teil. (Pentameridae, Rhynchonellidae, Terebratulidae) (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

J. Chaine & J. Duvergier
Sur des Otholithes fossiles de la Pologne – 190-204
O otolitach mioceńskich Polski
Article Full Text, PDF

Karol Bohdanowicz & Stanisław Jaskólski
Przyczynek do znajomości piaskowca borysławskiego - 205-303
A contribution to the study of Borysław sandstone (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Hanna Gadomska
Kilka uwag o Rhynchonellach jury górnej okolic Krakowa - 304-316
Quelques observations sur Rhynchobella du Jurassique supérieur des environs de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stefan Kreutz & M. Jurek
Der Staufball im Süd-Polen von Ende April 1928 - 317-344
O opadzie pyłu w Polsce w r. 1928
Article Full Text, PDF

Jan Nowak
Zur geologischen Deutung des staufballs in Polen im Jahre 1928 - 345-352
Znaczenie geologiczne opadu pyłowego w Polsce w r. 1928
Article Full Text, PDF

Prof. Dr Władysław Szajnocha - 353
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku admin. 1927/28 - 354-359
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie kasowe skarbnika Pol. Tow. Geol. za rok admin. 1927/28 przedłożone na Walnem Zebraniu w dniu 3 września 1928 we Lwowie - 360
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1928 - 361-363
Article Full Text, PDF