ASGP 1975, Vol. 45, 2

Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk & Piotr Sobczyński
Origin of the ore-bearing dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian Pb-Zn ore district - 139-155
O pochodzeniu dolomitu kruszconośnego w triasie śląsko-krakowskim (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Andrzej Kubicz
Storm accumulation of brachiopod shells and sedimentary environment of the Terebratula Beds in the Muschelkalk of Upper Silesia (Southern Poland) - 157-169
Osady burzowe i środowisko sedymentacyjne warstw terebratulowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Piotr Sobczyński & Marek Szuwarzyński
Sphalerite dripstones from the Trzebionka mine (Cracow-Silesian region) - 171-175
Nacieki sfalerytowe z kopalni Trzebionka (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Panek & Marek Szuwarzyński
Kopalne jamy krasowe z kruszcami w okolicach Chrzanowa - 177-189
Fossil sinkholes with galena mineralization in the vicinity of Chrzanów (Cracow-Silesia region) (Summary)
Article Full Text, PDF

Janusz Kotlarczyk, Andrzej J. Krawczyk & Anna Jerzmańska
Variability of Carpathian ichtyofauna (Palaeogene) in the light of the statistical Rodionow's method - 191-214
Zmienność ichtiofauny paleogenu Karpat w świetle statystycznej metody Radionowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Janina Szczechura & Janusz Błaszczyk
Terminologia elementów morfologicznych skorupki małżoraczków po-paleozoicznych, w języku polskim - 215-232
Terminology of the morphological elements of the post-Palaeozoic ostracode valve, in the Polish language (Summary)
Article Full Text, PDF

Irena Heller
Mikrobiostratygrafia osadów kredowych południowej części synklinorium łódzkiego - 233-254
Microbiostratigraphy of the Cretaceous deposits in the southern part of Łódź synclinorium (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Jaworski
Z geochemii i petrofizyki intruzji magmowych Gór Świętokrzyskich - 255-287
On geochemistry and petrophysics of magmatic intrusions of the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Naił Zaljajev & Tadeusz Rokosz
O wozmożnostiach ułuczszenija elektriczeskowo karotaża piastów w słożnych geologiczesko-techniczeskich usłowijach - 289-299
The possibilities of improvements in electric logging (Abstract)
O możliwościach usprawnienia profilowań elektrycznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF