ASGP 1975, Vol. 45, 1

Leszek Chudzikiewicz
Intraformational conglomerates in the Gogolin Beds (Middle Triassic, Southern Poland) - 3-20
Śródformacyjne zlepieńce w warstwach gogolińskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Baranowski
Flysch facies in the epimetamorphic of the norhern part of the Kaczawa Mountains (SW Poland) - 21-43
Facja fliszowa w epimetamorfiku północnej części Gór Kaczawskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Włodzimierz R. Kowalski
Tektonika zachodniego zakończenia antykliny chęcińskiej i otaczających ją struktur obrzeżenia mezozoicznego - 45-61
Tectonics of western end of Chęciny anticline and surrounding structures of Mesozoic margins of the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Maria Sass-Gustkiewicz
Stratified sulfide ores in karst cavities of the Olkusz mine (Cracow-Silesian Region, Poland) - 63-68
Warstwowane rudy siarczkowe w kawernach krasowych w kopalni Olkusz (rejon śląsko-krakowski) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Naił Zalajev & Tadeusz Rokosz
O prirodie swiazej geofizyczeskich parametrów s fiziczeskimi swojstwami górnych porod i o metodikie ich izuczenija - 69-80
The relation of geophysical data to the physical properties (Abstract)
Związek parametrów geofizycznych z własnościami fizycznymi skał (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Barbara Teisseyre
Stratygrafia mikrofaunistyczna górnej kredy rowu Nysy (Sudety środkowe) - 81-136
Stratigraphy based upon Foraminifera of Upper Cretaceous deposits, Nysa Graben Central Sudetes (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF