ASGP 1970, Vol. 40, 3-4

Marian Książkiewicz
Przyczynki do geologii Karpat Wadowickich. Cz. II - 369-375
Contributions to the geology of the Wadowice Region. Part II (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Geologia Sidziny koło Jordanowa (Karpaty zachodnie) - 377-391
Geology of Sidzina near Jordanów (Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Stupnicka
Tektonika utworów mezozoicznych południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich - 393-410
Tectonics of Mesozoic rocks in the southern border of the Holy Cross Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Śliwa
Struktury kontrakcyjne wylewnych form bazaltów na Dolnym Śląsku w rejonie Leśnej i Lubania - 411-430
Contraction structures within effusive basalts in the area of Leśna (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jędrzej Müller & Stanisław Ostaficzuk
Application of photogrammetric methods to investigation of wind ripple dynamics - 431-437
Zastosowanie metod fotogrametrycznych do badań rozwoju zmarszczek eolicznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska
Inaequalina n. gen. (Foraminiferida, Miliolina) and its stratigraphic distribution - 439-443
Nowy rodzaj Inaequalina (Foraminiferida, Miliolina) i jego zasięg stratygraficzny (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska
A new zone with Praeorbulina indigena (Foraminiferida, Globigerinidae) in the Upper Badenian (Tortonian s.s.) of Central Parathethys - 445-448
Nowy poziom z Praeorbulina indigena (Foraminiferida, Globigerinidae) w górnym badenianie (tortonie s.s.) Centralnej Paratetydy
Article Full Text, PDF

Streszczenia referatów z posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Juliusz Teisseyre
Tektonika migmatytów okolic jeziora Byglandsijorden (Norwegia południowa) - 449-450
Tectonic of the migmatite gneiss area to the west of Byglandsijorden (south Norway)
Article Full Text, PDF

Tomasz Jerzykiewicz
Kreda okolic Krzeszowa (Niecka śródsudecka) - 451-452
Cretaceous in the vicinity of Krzeszów (Intrasudetic Basin)
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz & Kazimierz Słupczyński
Poziom esteriowy w pstrym piaskowcu Monokliny Przedsudeckiej - 453-454
Estheria Zone in Bunter of the fore Sudetic Monocline
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz & Kazimierz Bogacz
“Arkoza kwaczalska” w północnym obrzeżeniu rowu krzeszowickiego - 455-456
„Kwaczała arkose” in the northern border of Krzeszowice Graben
Article Full Text, PDF

Henryk Świdziński (1904-1969)
Henryk Świdziński (1904-1969) (Résumé)
Article Full Text, PDF459-480

Zdzisław Pazdro
Józef Gołąb (1904-1968) - 481-488
Józef Gołąb (1904-1968) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Walentyna Mioduszewska
Stanisław Krajewski (1890-1968) - 489-494
Stanisław Krajewski (1890-1968) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Feliks Pieczka & Marian Balcer
Leonard Jabłoński (1927-1969) - 495-496
Leonard Jabłoński (1927-1969) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński
Marcin Kolasa (1915-1970) - 497-498
Marcin Kolasa (1915-1970) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Maria Dylążanka (1886-1966) - 499-500
Maria Dylążanka (1886-1966) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego roku 1969 - 501-515
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 516
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie - 517
Article Full Text, PDF

XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Koninie, 1969 r. - 518-519
Article Full Text, PDF

Lista członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego stan na 31 stycznia 1971 r. - 521-548
Article Full Text, PDF