ASGP 1968, Vol. 38, 2-3

Jerzy Onoszko
Transport masowy w ruchu fali wymuszonej w świetle badań laboratoryjnych - 167-174
Mass transport in forced wave motion in laboratory investigations (Summary)
Article Full Text, PDF

Dariusz Osijuk
Trzeciorzędowe rozcięcie erozyjne w cegielni Jankowa Żagańska i jego stosunek do ruchów śródtrzeciorzędowych - 175-182
A Tertiary erosional channel in the clay-pit at Jankowa Żagańska and its relations to Tertiary tectonic movements (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Kleczkowski & Zbigniew Wilk
Wpływ warunków strukturalnych na wody podziemne na przykładzie południowo-wschodnich peryferii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 183-202
Influence of structural conditions upon ground water on the example of south-east periphery of the Upper Silesia Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Oberc
Granica między strukturą zachodnio- i wschodniosudecką - 203- 217
The boundary between the western and eastern Sudetic tectonic structures (Summary)
Article Full Text, PDF

Aleksander Garlicki
Z rozważań sedymentologicznych nad profilem autochtonicznej formacji solonośnej okolicy Wieliczki i Bochni - 219-223
Sedimentological investigations of the profile of the autochthonous saliferous formation in the area of Wieliczka and Bochnia (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Fedorowski
Pterorrhiza densa n.sp. (Tetracoralla) from the Lower Givetian of Skały (Holy Cross Mountains) - 225-228
Pterorrhiza densa n.sp. (Tetracoralla) z dolnego zywetu Skał (Góry Świętokrzyskie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Streszczenia referatów z posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Jędrzej Müller
Warstwowania utworów eolicznych w świetle danych z eksperymentu przeprowadzonego w tunelu aerodynamicznym - 229-230
Article Full Text, PDF

Tomasz Jerzykiewicz
Uwagi o sedymentacji turonu niecki śródsudeckiej - 231-232
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Formacja numulityczna w Zachodnich Karpatach fliszowych - 233-274
Formation numulitique dans le Flysch des Karpates Occidentales (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Stomiosferidy warstw cieszyńskich (kimeryd-hoteryw) Polskiego Śląska Cieszyńskiego i ich znaczenie stratygraficzne - 275-327
Stomiosphaerids of the Cieszyn Beds (Kimmeridgian – Hauterivian) in the Polish Cieszyn Silesia and their stratigraphical value (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Deux nouvelles espces de Crassi- colaria Remané 1962 (Tintinnidae) du Berriasien des Carpathes Polonaises de Flysch) - 329-334
Dwa nowe gatunki Crassicollaria, Remané 1962 (Tinntinidae) z beriasu polskich Karpat fliszowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Spostrzeżenia nad rozwojem ciosu w Karpatach Fliszowych - 335-384
Observation on jainting in the Flysch Carpoathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Ryszard Gradziński & Aleksandra Kostecka
Origin of crumpled limestone in the Middle Triassic of Poland - 385-394
O pochodzeniu wapieni gruzłowych w wapieniu muszlowym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ryszard Gradziński
Sedymentacja górnokredowych osadów kotliny Nemegt, na Pustyni Gobi, zawierających szczątki dinozaurów (stresz. referatu) - 395-397
Article Full Text, PDF