ASGP 1963, Vol. 33, 1

Antoni Gaweł
O założeniu Asocjacji Karpackiej i jej pierwszym zjeździe w Polsce - 5-10
La création de l’association Karpayoque et sa I-ere Réunion en Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński, Czesław Peszat & Jacek Rutkowski
Litologia piaskowców grodziskich (Karpaty fliszowe) - 11-48
The lithology of grodischi sandstone in the Flysch Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug
Istebna Beds - a fluxoturbidity formation in the Carpathian Flysch - 49-92
Warstwy istebniańskie - studium sedymentologiczne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Spostrzeżenia nad sedymentacją warstw hieroglifowych i pstrych łupków w SE części jednostki dukielskiej (Polskie Karpaty wschodnie) - 93-110
Observations on the sedimentation of Hierpoglyphic Beds and variegated shales from Dukla Unit (Polish Flysch Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan J. Głogoczowski
Wstępna charakterystyka petrograficzna iłów miocenu Przedgórza Karpat - 111-118
Preliminary petrographic characteristics of Miocene Clays from the Carpathian Foreland (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Szefer & Krystyna Wittek
Charakterystyka wód mioceńskich Przedgórza Karpat - 119-128

Article Full Text, PDF