ASGP 1962, Vol. 32, 3

Wiesław Heflik & Irena Smolarska
Utwory przeobrażone w żyle kwarcowej w Sadach koło Świdnicy na Dolnym Śląsku - 303-312
Hydrotermally altered rocks in the quartz vein at sady near swidnica (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Halina Senkowiczowa & Andrzej Ślączka
Pstry piaskowiec na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich - 313-338
The Bunter on the northern border of the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Kwiatkowski
W sprawie genezy wapieni osiarkowanych rejonu Grzybowa - 339-358
Quelques observations sur la genese des calcaires sulfuriferes de la région de Grzybów (Résumé)
Article Full Text, PDF

Ewa Krauss & Jacek Rutkowski
Bentonity senonu okolicy Miechowa - 359- 370
Senonien benthonites in the Miechów region (Summary)
Article Full Text, PDF

Anna Siedlecka & Maria Krysowska
Badania nad genezą i rozprzestrzenieniem piaskowców karniowickich w północnym obrzeżeniu rowu krzeszowickiego - 371-398
Studies of origin and distribution of the Karniowice sandstones north of the Krzeszowice graben (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Facja wapienna w górnoeoceńskim fliszu Karpat polskich - 399-414
Sur un facies calcaire dans l’Eocene superiéur du Flysch des Karpates Polonaises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Theodor Neagu
Clavulinoides gaultinus (Morozova 1948) (Foraminifera) dans le Flysch crétacé en Roumanie - 415-426
Clavulinoides gaultinus (Morozova 1948) w osadach jkredowych Karpat Rumuńskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF