ASGP 2007, Vol. 77, 1

Krzysztof Birkenmajer, Zoltán Pécskay, Jacek Grabowski, Marek W. Lorenc & Paweł P. Zagożdżon
Radiometric dating of the tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. V. K-Ar and palaeomagnetic data from Late Oligocene to Early Miocene basaltic rocks of the North-Sudetic Depression - 1-16
Datowanie radiometryczne trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego Śląska. V. Daty K-Ar i wyniki badań paleomagnetycznych późnooligoceńskich i wczesnomioceńskich skał bazaltowych Niecki Północnosudeckiej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Dariusz Krzyszkowski & Teresa Kuszell
Middle and Upper Weichselian Pleniglacial fluvial erosion and sedimentation phases in Southwestern Poland, and their relationship to Scandinavian ice sheet build-up and retreat - 17-38
Fazy sedymentacyjne i erozyjne środkowego i górnego plenivistulianu oraz ich związek z transgresją i regresją lądolodu skandynawskiego w połudnuiowo-zachodniej Polsce (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF | Insertion after p. 20

Krzysztof Bąk
Environmental changes around the Cenomanian–Turonian boundary in a marginal part of the Outer Carpathian Basin expressed by microfacies, microfossils and chemical records in the Skole Nappe (Poland) - 39-67
Zmiany w głębokowodnym środowisku brzeżnej części basenu Karpat zewnętrznych wokół granicy cenomanu i turonu wyrażone w zapisie mikrofacji, zespołach mikroskamieniałości i chemiźmie utworów w płaszczoiwnie skolskiej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko & Witold Zuchiewicz
Geology of Krynica Spa, Western Outer Carpathians, Poland - 69-92
Budowa geologiczna Krynicy-Zdroju (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF | Insertion after p. 71