ASGP 2004, Vol. 74, 3

Andrzej Wierzbowski, Roman Aubrecht, Michał Krobicki, Bronisław Andrzej Matyja & Ján Schlögl
Stratigraphy and palaeogeographic position of the Jurassic Czertezik Succession, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) of Poland and Eastern Slovakia - 237-256
Stratygrafia i paleogeograficzna pozycja jurajskiej sukcesji czertezickiej, pieniński pas skałkowy (Karpaty Zachodnie) w Polsce i we wschodniej Słowacji (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Alexander Emetz, Adam Piestrzyński & Vasyl Zagnitko
Geological framework of the Volhyn copper fields with a review of the Volhyn Flood Basalt Province (western margin of the East-European Craton) - 257-265
Zarys budowy geologicznej wołyńskiej prowincji miedzionośnej (zachodnia krawędź wschodnioeuropejskiej płyty) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Anatoliy R. Galamay, Krzysztof Bukowski, Andriy V. Poberezhskyy, Stanislav Karoli & Volodymyr M. Kovalevych
Origin of the Badenian salts from East Slovakian basin indicated by the analysis of fluid inclusions - 267-276
Pochodzenie badeńskich soli basenu wschodniosłowackiego na podstawie analizy ciekłych inkluzji (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Bogumiła Winid & Stanisław Witczak
Bromide concentration in mine waters from the Wieliczka salt mine as an indicator of their origin and migration of flow paths in the salt deposit - 277-283
Zawartość bromków w wodach kopalnianych złoża soli Wieliczka wskaźnikiem ich pochodzenia i cyrkulacji w złożu (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Adam Walanus & Dorota Nalepka
Integration of Late Glacial and Holocene pollen data from Poland - 285-294
Scalenie późnoglacjalnych i holoceńskich danych palinologicznych z obszaru Polski (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marek Widera
Phases of Palaeogene and Neogene tectonic evolution of selected grabens in the Wielkopolska area, central-western Poland - 295-310
Fazy paleogeńskiego i neogeńskiego rozwoju tektonicznego wybranych rowów na obszarze Wielkopolski (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Andrzej Hałuszczak
Cenozoic dynamics of the Dębina Salt Dome, Kleszczów Graben, inferred from structural features of the Tertiary-Quaternary cover - 311-318
Kenozoiczna dynamika wysadu solnego Dębiny (rów Kleszczowa) na podstawie budowy strukturalnej jego trzecio- i czwartorzędowej pokrywy (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Zbigniew Szczerbowski
Preliminary results of geodetic measurements in the Inowrocław salt dome area, NW Poland - 319-324
Wstępne wyniki badań geodezyjnych w rejonie kopuły solnej Inowrocławia w północno-zachodniej Polsce (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Włodzimierz Margielewski
Geological control on the Osława River meander at Duszatyn, Western Bieszczady Mountains, Polish Outer Carpathians - 325-338
Geologiczne uwarunkowania rozwoju zakola Osławy w Duszatynie (Bieszczady Zachodnie, Polskie Karpaty zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Józef Kukulak
Neotectonics and planation surfaces in the High Bieszczady Mountains (Outer Carpathians, Poland) - 339-350
Neotektonika a powierzchnie zrównania w Bieszczadach Wysokich (Polskie Karpaty zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Dorota Salata
Detrital garnets from the Upper Cretaceous-Palaeocene sandstones of the Polish part of the Magura Nappe and the Pieniny Klippen Belt: chemical constraints - 351-364
Detrytyczne granaty z górnokredowo-paleoceńskich piaskowców polskiej części płaszczowiny magurskiej i pienińskiego pasa skałkowego: wnioski uzyskane na podstawie ich składu chemicznego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Witold Zuchiewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Brud 1961-2004 - 365-366
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Brud 1961-2004
Article Full Text, PDF