ASGP 2002, Vol. 72, 3

Stanisław Leszczyński & Ewa Malata
Sedimentary conditions in the Siary zone of the Magura basin (Carpathians) in the late Eocene-early Oligocene - 201-239
Warunki sedymentacji w strefie Siar basenu magurskiego (Karpaty) w późnym eocenie-wczesnym oligocenie (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Krzysztof Birkenmajer, Zoltán Pécskay, Jacek Grabowski, Marek W. Lorenc & Paweł P. Zagożdżon
Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. III. K-Ar and palaeomagnetic data from Early Miocene basaltic volcanics near Jawor, Fore-Sudetic Block - 241-253
Datowanie radiometryczne trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego Śląska. III. Daty K-Ar i wyniki badań paleomagnetycznych dolnomioceńskich skał bazaltowych okolic Jawora (Blok Przedsudecki) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michał Gradziński & Ditta Kicińska
Morphology of Czarna Cave and its significance for the geomorphic evolution of the Kościeliska Valley (Western Tatra Mts) - 255-262
Morfologia Jaskini Czarnej i jej znaczenie dla geomorfologicznego rozwoju Doliny Kościeliskiej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Alfred Uchman, Huriye Demírcan, Vedia Toker, A. Sami Derman, Serkan Sevim & Joachim Szulc
Relative sea-level changes recorded in borings from a Miocene rocky shore of the Mut Basin, southern Turkey - 263-270
Względne zmiany poziomu morza zapisane w drążeniach z mioceńskiego wybrzeża skalistego Basenu Mut w południowej Turcji - 269 (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wojciech Mastej
An application of Markov chain analysis to studies on lithofacies sequences in the alluvial fans from the "Bełchatów" lignite deposit (Poland) - 271-282
Zastosowanie analizy łańcuchów Markowa do badań sekwencji litofacji w stożkach napływowych w złożu węgla brunatnego "Bełchatów" (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Zbigniew Wilk (1924-2002) - 283-284
Chronicle of the Polish Geological Society - Zbigniew Wilk (1924-2002)
Article Full Text, PDF