ASGP 2001, Vol. 71, 3

Marta Oszczypko-Clowes
The nannofossil biostratigraphy of the youngest deposits of the Magura Nappe (East of the Skawa river, Polish Flysch Carpathians) - 139-188
Biostratygrafia i warunki paleośrodowiskowe najmłodszych osadów płaszczowiny magurskiej na wschód od Skawy w oparciu o nannoplankton wapienny (polskie Karpaty fliszowe) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Andrzej Konon & Leonard Mastella
Structural evolution of the Gnieździska Syncline - regional implications for the SW Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains (Central Poland) - 189-199
Ewolucja strukturalna synkliny Gnieździsk - regionalne imlikacje dla południowo-zachodniego mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Stanisław Kwiatkowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Mateusz Gąsiorowski (1932-2000) - 201-202
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Mateusz Gąsiorowski (1932-2000)
Article Full Text, PDF