ASGP 1931 (for 1930-31), Vol. 7

Karol Bohdanowicz
Józef Łukaszewicz (1863-1928) - 1-8
Józef Łukaszewicz (1863-1928) (Résumé) - 27-34
Article Full Text, PDF | Résumé, PDF

Józef Łukaszewicz
Prace niewydane. 1. Czy nasza planeta przebyła fazę gwiazdy świecącej? 2. Obrachunek wieku lądów i mórz. 3. Promieniotwórczość i magnetyzm ziemi - 9-26
Oeuvres inedita. 1. Notre planete a-t-elle passé par le stade d’une étoile incandescente? 2. Détermination de l’age des continents et des mers. 3. Radioactivité et magnetism terrestre (Résumé) - 35-54
Article Full Text, PDF | Résumé, PDF

Franciszek Bieda
Uwagi o nomenklaturze i systematyce niektórych gatunków nummulin - 55-81
Remarques sur la nomenclature et la classification de certaines especes de Nummulines (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Czarnocki
Dyluwium Gór Świętokrzyskich. Zastoisko środkowopolskie. Uwagi ogólne co do wieku polskich zlodowaceń - 82-105
Diluvium des Święty - Krzyż - Gebirges Mittelpolnischer Stausee. Allgemeine Bemerkungen über das Alter der polnischen Vereisungen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Stefan Kreutz
Program wycieczki w trzon krystaliczny tatrzański do Doliny Starorobociańskiej - 106-107
Programme de l’excursion dans la chaîne cristalline de la vallée Starorobociańska (Résumé)
Article Full Text, PDF

Ferdynand Rabowski
Częściowy przewodnik wycieczki Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatry. (Serja osadowa okolic Doliny Kościeliskiej i Hali Gąsienicowej – Kopy Magóry) - 108-119
Guide partiel de l’ecursion de la Société géologique de Polongne (Série sédimentaire des environs de la vallée Kościeliska et de Hala Gąsienicowa – Kopa Magóry) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef Premik
Tymczasowa notatka o postglacjlanym-dyluwjalnym torfowisku w Konopiskach (SW od Częstochowy) - 120-124
Verläufige Mitteilung über portglazial-diluvials Torfmoor in der Gagend von Konopiska (SW von Częstochowa) (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Stanislaw Zuber
Contributions a l’historie des bassins plioceniques dan les pays ponto-caspiens. Note sur la classification des Cardidae des faunes saumatres - 125-132
Przyczynek do historji plioceńskich basenów w krajach ponto-kaspijskich. O klasyfikacji słonowatowodnych Cardidae
Article Full Text, PDF

Józef Premik
Przyczynek do znajomości utworów górnojurajskich pasma krakowsko-wieluńskiego i środkowej Widawki - 133-151
Contribution a la connaissance des dépôts suprajurassiques de la cha?ne de Cracovie a Wieluń et du cours moyen du fleuve Widawka (Résumé)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Egzotyki numulitowe z Karpat polskich - 152-191
Les gelets a Nummulines des conglomérates des Carpathes polonaises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Anna Gadomska
Spostrzeżenia nad zmiennością gatunku Ervillia pusilla Phil. - 192-202
Quelques obsesvations sur la Variabilite de l’espece Ervilla pusilla Phil. (Résumé)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Przyczynek do znajomości wąsonogów (Cirripedia) miocenu polskiego - 203-216
Contribution a la connaissance des Cirrhipedes du Miocene de la Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marjan Kamieński
Nowe przyczynki do znajomości pienińskich skał magmowych - 217-233
Neuvelles contributions a la connaissance des roches éruptives de Pienines (Résumé)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Smulikowski
Sjenit z Klesowa i jego granitowa osłona - 234-290
Syénite de Klesów et son enveloppe granitique (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Friedberg
Uwagi nad nowszemi próbami podziału naszego miocenu - 291-314
Bemerkungen über neue Versuche der Stratigraphie des Miocäne von Polen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Andrzej Bolewski
Przyczynek do znajomości antraksolitu - 315-318
Zur Kenntnis von Antraxolith (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Marjan Książkiewicz
Spostrzeżenia nad występowaniem otoczaków skał prakarpackich w Karpatach Wadowickich - 319-331
Beobachtungen über das Auftreten der Gerölle der urkarpatischen Gesteine in den Wadowicer Karpaten (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Bronisława Kusto
Z petrografji soli kamiennej w Bochni - 332-354
Zur Petrographie des Steinsalze von Bochnia (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Niektóre małże i ślimaki kredowe z Kazimierza nad Wisłą i z okolicy - 355-397
Einige Kreide-Gastropoden Und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel Und Umgegend (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Józef Gołąb
Zarys budowy geologicznej okolic Ostrzeszowa (Notatka tymczasowa) - 398-401
Über den Bau der Umgebung von Ostrzeszów (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Władysław Szafer, J. Trela & M. Ziembianka
Flora interglacjalna z Bedlna koło Końskich - 402-414
Die interglaziale Flora von Bedlno bei Końskie (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Pazdro
Sprawozdania z literatury. Recenzja pracy p. Bolesława Böhma p.t. "Stratygrafja trzeciorzędu karpackiego na podstawie fauny rybiej" - 415-421
Article Full Text, PDF

Marjan Książkiewicz
Sprawozdania z literatury. Recenzja pięciu artykułów na temat Karpat rumuńskich - 421-426
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1929/30 - 427-428
Article Full Text, PDF

Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach w roku 1930 - 429-431
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie kasowe skarbnika Polskiego Towarzystwa Geologicznego za rok administracyjny 1929/30 - 432
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism perjodycznych bibljoteki Pol. Tow. Geol. otrzymywanych drogą wymiany - 433-436
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1930 r. - 437-439
Article Full Text, PDF