ASGP 1999, Vol. 69, 1-2

Stanisław Mazur & Dariusz Józefiak
Structural record of Variscan thrusting and subsequent extensional collapse in the mica schist from vicinities of Kamieniec Zabkowicki, Sudetic foreland, SW Poland - 1-26
Deformacja w łupkach łyszczykowych z okolic Kamieńca Ząbkowickiego na bloku przedsudeckim: waryscyjska tektonika płaszczowinowa i kolaps ekstensyjny (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Benedetto Abate, Antonella Incandela, Pietro Renda & Andrzej Ślączka
Depositional processes in a Late Miocene posttectonic basin: Terravecchia Formation, Scillato Basin, Sicily - 27-48
Procesy osadowe w późnomioceńskim basenie posttektonicznym: Formacja Terravecchia, Basen Scillato, Sycylia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Fabrizio Nigro & Pietro Renda
The North-Central Sicily Belt: structural setting and geological evolution - 49-61
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Matyszkiewicz
Sea-bottom relief versus differential compaction in ancient platform carbonates: a critical reassessment of an example from Upper Jurassic of the Cracow-Wielun Upland - 63-79
Relief dna morskiego a zróżnicowana kompakcja w kopalnych platformach węglanowych: krytyczne przeszacowanie przykładu z górnej jury Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wojciech Strzetelski
Book Review - Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe, Wesseley G. & Liebl W. (Eds.) 81-83
Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski & Stanisław Bukowy
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Czesław Harańczyk (1927-1998) - 85-86
Chronicle of the Polish Geological Society - Czesław Harańczyk (1927-1998)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Paul & Danuta Poprawa
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jadwiga Burtan (1904-1999) - 87-89
Chronicle of the Polish Geological Society - Jadwiga Burtan (1904-1999)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1998 - 91-97
Procedings of the Polish Geological Society in 1998
Article Full Text, PDF