ASGP 1994, Vol. 64, 1-4

Dariusz Krzyszkowski
Odranian glaciolacustrine sedimentation in the Kleszczów Graben, Central Poland - 1-14
Lodowcowo-jeziorna sedymentacja ze zlodowaceniem Odranian w Rowie Kleszczowa (Polska centralna) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa, Danielle Decrouez & Kristina Schenk
Presénce de Latusastraea exiguis (Scléractiniaire) dans le Schrattenkalk du Ravil (Helvétique, Suisse) et quelques remarques sur les espèces Crétacées du genre Latusastraea d’Orbigny, 1849 - 15-22
Latusastraea exiguis (Scleractinia) in Schratenkalk of Ravil (Helvetic zone, Switzerland) and comments on Cretaceous species of genus Latusastraea d’Orbigny (Summary)
Latusastraea exiguis (Scleractinia) z Schrattenkalk w Rawil (jednostka helwecka, Szwajcaria) oraz uwagi dotyczące kredowych gatunków z rodzaju Latusastraea d’Orbigny (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Mazur & Jacek Puziewicz
Mylonity strefy Niemczy- 23-52
Mylonites of the Niemcza fault zone (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Różkowski
Factors controlling the groundwater conditions of the Carboniferous strata in the Upper Silesian Coal Basin, Poland - 53-66
Czynniki wpływające na stan wód podziemnych w karbońskich osadach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Paweł Pomianowski
Budowa depresji orawskiej w świetle analizy wybranych materiałów geofizycznych - 67-80
Structure of the Orava Basin in the light of selected geophysical data (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Bąk
Trace fossils and ichnofabrics in the Upper Cretaceous red deep-water marly deposits of the Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians - 81-97
Skamieniałości śladowe i ichnostruktura w czerwonych, głębokowodnych osadach górnej kredy w pienińskim pasie skałkowym, w Polskich Karpatach
Article Full Text, PDF

Anna Bugajska-Pająkowa & Janina Serafin-Radlicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Ewa Odrzywolska-Bieńkowa (1928-1992) - 99-100
Chronicle of the Polish Geological Society - Ewa Odrzywolska-Bieńkowa (1928-1992)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1993 - 101-107
Proceedings of the Geological Society of Poland in 1993
Article Full Text, PDF