ASGP 1992, Vol. 62, 3-4

Adam Bodzioch & Stanisław Kwiatkowski
Sedimentation and early diagenesis of the cavernous limestone (Röth) of Gogolin, Silesia-Kraków region, Poland - 223-242
Sedymentacja i wczesna diageneza wapienia jamistego (najwyższy dolny trias) regionu śląsko-krakowskiego, Polska (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch & Michael A. Kaminski
The morphology, paleoecology and systematics of Nothia excelsa (Grzybowski), a deep-water agglutinated foraminifer - 255-265
Morfologia, paleoekologia i pozycja systematyczna głębokowodnej otwornicy aglutynującej Nothia excelsa (Grzybowski) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jan Malec
Arenaceous foraminifera from Lower-Middle Devonian boundary beds of western part of the Góry Świętokrzyskie Mts. - 269- 287
Otwornice z pogranicza dewonu dolnego i środkowego zachodniej części Gór Swiętokrzyskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Arkadiusz Głuszek & Anna Tomaś
Age of the Nowa Wieś Formation (Bardzkie Mts., Middle Sudetes, SW Poland) - 293-308
Wiek formacji Nowej Wsi (Góry Bardzkie, Sudety Środkowe) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jacek Motyka & Stanisław Witczak
Groundwater chemistry in the vicinity of the Oukled Fars area, northern margin of the Cheliff Valley (N. Algeria) - 317-335
Chemizm wód podziemnych w okolicy Ouled Farès w północnym obrzeżeniu Kotliny Cheliffu (północna Algieria) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Małgorzata Bajgier
Zastosowanie lichenometrii w datowaniu osuwisk w Beskidzie Śląskim - 339-346
Lichenometrical dating of landslides in the Beskid Śląski Mountains (Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Mieczysław Klimaszewski
W sprawie wieku osadów plejstoceńskich Kątach w dolince Międzypotocza - 347-348
Article Full Text, PDF