ASGP 1985, Vol. 55, 3-4

Leszek Chudzikiewicz & Józef Wieczorek
Bored and encrusted clasts in the Lower Kimmeridgian carbonates at Sobków (SW margin of the Holy Cross Mts., Poland) - 295-306
Drążenia i inkrustacje klastów w węglanowych osadach dolnego kimerydu w sobkowie (SW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Hanna Ruszczyńska-Szenajch
Origin and age of the large-scale glaciotectonic structures in central and eastern Poland - 307-332
Geneza i wiek wielkoskalowych struktur glacitektonicznych w środkowej i wschodniej Polsce (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Helena Hurcewicz & Stanisław Czarniecki
Lyssakidae sponges from the Carboniferous limestone and the Culm of southern Poland and their environmental differentiation - 333-354
Gąbki Lyssakida z wapienia węglowego i kulmu południowej Polski i ich zróżnicowanie środowiskowe (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Elzbieta Turnau
Poziomy sporowe w for­macjach dewońskich rejonu Pionek (Polska centralna) - 355-374
Spore zones of Devonian formations in the vicinity of Pionki (central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Paweł Aleksandrowski
Tektonika regionu babiogórskiego: interferencja zachodnio- i wschodniokarpackich kierunków fałdowych - 375-422
A structure of the Mount Babia Góra region (magura nappe, Western outer Carpoathians): an inference of West and East Carpathians fold trends (Summary)
Article Full Text, PDF

Leszek Karwowski
Analiza mikrofacjalna węglanowych utworów cechsztynu w strefie Koszalin-Chojnice - 423-472
Microfacies analysis of the Zechstein carbonate strata of teh Koszalin – Chojnice zone (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Ciężkowski & Barbara Mroczkowska
Anomalia hydrogeochemiczna Cieplic Śląskich-Zdroju - 473-484
Hydrogeological anomaly of Cieplice Śląskie-Zdrój (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Wilk, Jacek Motyka, Stanisław Borczak & Zdzisław Makowski
Własności mikrohydrauliczne utworów wapienia muszlowego i retu południowej części monokliny śląsko-krakowskiej - 485-508
Microhydraulic properties of the Muschelkalk and Rhoetian rocks of the southern section of the Cracow-Silesian Monocline (Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Grzegorz Haczewski
Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: uwagi dla autorów - 509-533
Preparation of articles for Annales Societatis Geologorum Poloniae: hints for the authors (Abstract)
Article Full Text, PDF

Jerzy Głazek & Piotr Roniewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Edward Passendorfer (1894-1984) - 537-549
Chronicle of the Polish Geological Society - Edward Passendorfer (1894-1984) (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Dmitrij Wasiljewicz Naliwkin (1889-1982) - 551-556
Chronicle of the Polish Geological Society - Dmitrij Wasiljewicz Naliwkin (1889-1982)
Article Full Text, PDF