ASGP 1981, Vol. 51, 1-2

Andrzej Ślączka & Sam Thompson III
A revision of the fluxoturbidite concept based on type examples in the Polish Carpathian Flysch - 3-44
Rewizja pojęcia fluksoturbidyt, w oparciu o przykłady z polskich Karpat Fliszowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Kwiatkowski
Sedimentation and diagenesis of the Niedzica Succession radiolarites in the Pieniny Klippen-Belt, Poland - 45-61
Sedymentacja i diagenza radiolarytów serii niedzickiej w Pienińskim Pasie Skałkowym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Brodzikowski & Jerzy Cegła
Kink folding in unconsolidated Quaternary sediments - 63-82
Fałdowanie kolankowe w nieskonsolidowanych osadach czwartorzędowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Brodzikowski
Dilatancy and the course of the deformational process in unconsolidated sediments - 83-98
Dylatancja a przebieg procesu deformacyjnego w osadach nieskonsolidowanych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Witold Zuchiewicz
Morphometric methods applied to the morphostructural analysis on mountineous topography (Polish Western Carpathians) - 99-116
Wybrane metody morfometryczne analizy morfostrukturalnej rzeźby górskiej (Polskie Karpaty Zachodnie)
Article Full Text, PDF

Jacek Rutkowski
O tektonice utworów mioceńskich w zachodniej części Zapadliska Połanieckiego - 117-131
The tectonics of Miocene sediments of the westren part of the Połaniec Graben (Summary)
Article Full Text, PDF

Ksenia Mochnacka & Maria Sass-Gustkiewicz
The metasomatic zinc deposits of the Pomorzany Mine (Cracow-Silesian ore district, Poland) - 133-151
Metasomatyczne złoże rud cynku z kopalni Pomorzany (rejon śląsko-krakowski)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Liszka & Janina Liszkowa
Revision of J. Grzybowski’s paper (1896) “Foraminifera of the Red Clays from Wadowice” - 153-208
Rewizja pracy J. Grzybowskiego (1896) “Otwornice czerwonych iłów z Wadowic” (Abstrakt)
Article Full Text, PDF

Gertruda Biernat
Upper Silurian brachiopods from the Holy Cross Mountains (Łężyce-Bełcz section), Poland - 209-239
Górnosylurskie ramienionogi z Gór Swietokrzyskich (profli Łężyce–Bełcz) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Gunia
Problemy stratygrafii metamorfiku Sudetów i Bloku Przedsudeckiego w świetle nowych badań paleontologicznych - 241-271
Stratigraphic problems of the metamorphic rocks of the Sudeten Mts and the Fore-Sudetic block in the light of new paleontological investigations (Summary)
Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko, Józef Chowaniec & Andrzej Koncewicz
Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności - 273-302
Waterpressure test of the Magura sandstones (Summary)
Article Full Text, PDF

Lista Członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 303-336
Article Full Text, PDF