ASGP 1976, Vol. 46, 1-2

Wacław Józef Sikora
On lineaments found in the Carpathians - 3-37
Próba określenia wieku formowania się wgłębnych rozłamów w Karpatach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Franciszka Szymakowska
Olisthostromes in the Krosno Beds (Polish Middle Carpathians) - 39-54
Olistostromy z warstw krośnieńskich Karpat Środkowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka & Rafał Unrug
Trends of textural and structural variation in turbidite sandstones: the Cergowa Sandstone (Oligocene, Outer Carpathians) - 55-75
Zmienność cech tekstualnych i strukturalnych w piaskowcach turbidytowych: piaskowce cergowskie (oligocen, Karpaty Zewnętrzne) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa
Ksiazkiewiczia – nouveau genre de Hexacorallia du Cretace inférieur des Carpathes Polonaises Externes - 77-88
Ksiazkiewiczia – nowy rodzaj Hexacorallia z polskich Karpat zewnętrznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Aleksander Nowak
Parastomiosphaera malmica (Borza) from the Polish Carpathians and their strati- graphical value for Lower Tithonian deposits - 89-134
Parastomiosphaera malmica (Borza) z Karpat Polskich I jej znaczenie dla korelacji utworów dolnego tytonu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Znosko & Roman Chlebowski
Rewizja stratygrafii dolnego ordowiku w Górach Świętokrzyskich - 135-157
Revision of the Lower Ordovician stratigraphy in the Holy Cross Mts. (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Bolesław Brzyski, Ryszard Gradziński & Roma Krzanowska
Stojące pnie kalamitów w odsłonięciu cegielni Brynów i warunki ich pogrzebania - 159-182
Upright Calamite stems from Brynów and conditions of their burial (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz
Foraminifera from the brackish Santonian deposits in the North Sudetic Ba­sin (Western Poland) - 183-195
Otwornice z brakicznych osadów santonu w niecce północnosudeckiej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Irena Gucwa & Tadeusz Wieser
Sekrecje alofanowe i jarosytowe we fliszu karpackim - 197-215
Allophane and jarosite secretions in the Carpathian flysch (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Dżułyński
Hydrothermal karst and Zn-Pb sulfide ores - 217-230
Kras hydrotermalny i kruszce cynkowo-ołowiowe w utworach krasowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Elżbieta Morycowa & Władysław Moryc
Rozwój utworów jurajskich na Przedgórzu Karpat w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej-Szczucina - 231-288
The Upper Jurassic sediments in the Foreland of the Polish Carpathians (Sandomierz Basin) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF