ASGP 1971, Vol. 41, 1

Półwiecze Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1971) - 3-4
La cinquantenaire de la Société Géologique de Pologne (1921-1971) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Maślankiewicz
Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1921-1971 - 5-30
Fifty years of activity of the Geological Society of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Wspomnienie o zmarłych przewodniczących i członkach honorowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1921-1971
À la memoire des presidents et members honoraire de la Société Géologique de Pologne entre 1921-1971

Marian Książkiewicz
Władysław Szajnocha (1858-1928) - 33-38
Władysław Szajnocha (1858-1928) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Jaskólski
Karol Bohdanowicz (1864-1947) - 38-42
Karol Bohdanowicz (1864-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Jan Nowak (1880-1940) - 42-44
Jan Nowak (1880-1940) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
Stefan Czarnocki (1878-1947) - 44-47
Stefan Czarnocki (1878-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Pazdro
Wojciech Rogala (1884-1947) - 47-49
Wojciech Rogala (1884-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Henryk Świdziński (1904- 1969) - 49-51
Henryk Świdziński (1904- 1969) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Krystyna Pożaryska
Jean Cuvillier (1899-1969) - 52-54
Jean Cuvillier (1899-1969) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Walery Goetel
Radim Kettner (1891-1967) - 54-56
Radim Kettner (1891-1967) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Maurice Lugeon (1870-1953) - 56-58
Maurice Lugeon (1870-1953) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wojno
Paul Niggli (1889-1953) - 58-61
Paul Niggli (1889-1953) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Katarzyna Pawłowska
Jan Czarnocki (1889-1951) - 62-64
Jan Czarnocki (1889-1951) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Walentyna Mioduszewska
Stanisław Krajewski (1890-1968) - 65-67
Stanisław Krajewski (1890-1968) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Makowski
Jan Samsonowicz (1888-1959) - 67-68
Jan Samsonowicz (1888-1959) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Łaszkiewicz
Stanisław Józef Thugutt (1862-1956) - 68-71
Stanisław Józef Thugutt (1862-1956) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Wdowiarz
Konstanty Tołwiński (1876-1961) - 72-74
Konstanty Tołwiński (1876-1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Rozwój poglądów na tektonikę obszaru Polski - 75-92
Development of ideas concerning the tectonics of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Zagadnienie analizy strukturalnej w Sudetach, jej cele i metodyka - 93-118
Structural analysis in the Sudetes Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug & Zdzisław Dembowski
Rozwój diastroficzno-sedymentacyjny basenu Morawsko-Śląskiego - 119-168
Diastrophic and sedimentary evolution of the Moravia-Silesia Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Władysław Pożaryski
Tektonika elewacji radomskowskiej - 169-179
The tectonics of the Radomsko elevation (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Świdziński
O rozmiarach przesunięć poziomych w północnych Karpatach Fliszowych - 181-219
The extent of horizontal displacements in the Northern Flysch Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Wacław Sikora
Oczierk tektogeneza Pieninskoj Utiosowoj Zony w Polsze w swietie nowych geolo- giczeskich dannych - 221-239
Zarys tektogenezy pienińskiego pasa skałkowego w Polsce w świetle nowych danych (Streszczenie)
Esquisse de la tectonogenese de la zone des Klippes des Pieniny en Pologne d’apres de nouvelles donnees geologiques (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Burchart
Wiek bezwzględny skał polskich (Katalog oznaczeń geochronologicznych) - 241-255
Absolute ages of rocks from Poland (A catalogue of geochronological determinations) (Summary)
Article Full Text, PDF